close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AKTUALNOŚCI

 • 25 kwietnia 2014

  25 maja 2014 odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Obywatele Unii Europejskiej posiadający miejsce stałego zamieszkania na terenie Polski będą mogli zagłosować korespondencyjnie bądź w komisji wyborczej, która znajdować się będzie w siedzibie Ambasady RP w Budapeszcie.

  TU MOŻESZ ZAREJESTROWAĆ SIĘ NA WYBORY

   

  Obywatele polscy przebywający w dniu wyborów za granicą będą mogli oddać swój głos w jednej ze 176 obwodowych komisji wyborczych, utworzonych w tym celu w 88 krajach na wszystkich kontynentach.

   

  W większości obwodów głosowania utworzonych za granicą, wybory odbędą się 25 maja 2014 r. w godz. 7:00 do 21:00 czasu miejscowego. W obwodach, w których głosowanie zakończyłoby się w dniu następnym po dniu głosowanie w kraju, głosowanie odbędzie się dzień wcześniej, tj. 24 maja br. dotyczy to np. Stanów Zjednoczonych, Kanady, krajów Ameryki Południowej.

   

  Tak jak w Polsce, w obwodach głosowania za granicą mogą głosować obywatele polscy posiadający czynne prawo wyborcze (prawo wybierania), oraz posiadający czynne prawo wyborcze obywatele państw Unii Europejskiej, którzy zamieszkują na stałe na terytorium RP. Obywatele polscy głosujący za granicą muszą posiadać ważny w dniu głosowania polski paszport lub dowód osobisty w tych krajach, do których Polacy mogą wjechać na podstawie dowodu osobistego.

   

  Głosując za granicą można oddać głos na kandydatów z listy okręgu wyborczego nr 4 (obejmuje m. st. Warszawa i 8 powiatów województwa mazowieckiego). Głosować można w dwojaki sposób: osobiście, lub korespondencyjnie. W obu przypadkach konieczna jest uprzednia rejestracja w obwodzie wyborczym właściwym ze względu na miejsce pobytu w dniu głosowania. Na jej podstawie właściwi terytorialnie konsulowie sporządzają spisy wyborców dla obwodów głosowania.

   

  Zgłoszenia do spisu najwygodniej dokonać elektronicznie, poprzez aplikację e-wybory – REJESTRACJA – wybierając w menu właściwy obwód głosowania. Rejestracji można dokonać również ustnie, pisemnie, telefonicznie, kontaktując się z odpowiednim urzędem konsularnym, właściwym do miejsca pobytu w dniu głosowania.

   

  Termin przyjmowania zgłoszeń do spisu wyborców upływa 22 maja dla osób chcących głosować osobiście i 12 maja, dla osób chcących oddać głos korespondencyjnie. Do tych wyborców, konsul wyśle pakiety wyborcze najpóźniej na 10 dni przed dniem wyborów.

   

  Wyborcy, zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów, mogą oddać głos w dowolnej komisji wyborczej w kraju i za granicą na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. Takie zaświadczenie można uzyskać przed wyjazdem we właściwym Urzędzie Gminy lub – w przypadku osób zamieszkałych za granicą – od właściwego terytorialnie konsula. Zaświadczenie wydaje się na pisemny wniosek wyborcy, który można złożyć najpóźniej w drugim dniu przed dniem głosowania, tj., do dnia 23 maja br.


  Referat ds. konsularnych Ambasady RP w Budapeszcie uprzejmie informuje, że w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w dniu 25 maja 2014 roku, utworzony został obwód głosowania numer 153, który obejmuje całe terytorium Węgier.

   

  Siedziba komisji i lokal wyborczy mieszczą się w budynku Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Budapeszcie, Városligeti fasor 16, 1068 Budapest.


  Czynne prawo wyborcze posiadają obywatele polscy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat, nie zostali pozbawieni praw publicznych, praw wyborczych ani ubezwłasnowolnieni prawomocnym wyrokiem sądu. Obywatele UE chcący głosować w wyborach ogłoszonych w Polsce powinni posiadać miejsce stałego zamieszkania na terenie Polski.
  W celu oddania głosu należy wcześniej zapisać się do spisu wyborców.


  Zachęcamy do zapisywania się na ewybory.msz.gov.pl lub e-wyboryzagranica.msz.gov.pl

  Zapisać można się najpóźniej do 22 maja 2014 r.


  Wymóg zapisania się nie dotyczy wyborców posiadających zaświadczenie o prawie do głosowania otrzymane z urzędu gminy w Polsce.


  Wyborca zapisany do spisu wyborców w obwodzie numer 153 może najpóźniej 23 maja br. zgłosić chęć uzyskania zaświadczenia o prawie do głosowania, które umożliwia oddanie głosu w dowolnym obwodzie do głosowania w Polsce lub za granicą.

   

  Istnieje również możliwość głosowania korespondencyjnego. Chęć oddania głosu korespondencyjnie należy zgłosić najpóźniej do dnia 12 maja 2014 roku.


  Zachęcamy do rejestracji na ewybory.msz.gov.pl


  Można zgłosić się też bezpośrednio w Referacie, pocztą elektroniczną, listownie, telefonicznie podając:  imię/imiona i nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL, miejsce pobytu za granicą, numer ważnego polskiego paszportu (dowodu osobistego) oraz numer i datę wydania, miejsce wpisania do rejestru wyborców (w przypadku wyborców czasowo przebywających za granicą) i adres, na który ma zostać wysłany pakiet wyborczy (jedynie w obrębie okręgu konsularnego).


  Do pobrania:

  Formularz zgłoszenia obywatela polskiego o wpisanie do spisu wyborców

  Formularz zgłoszenia obywatela UE niebędącego obywatelem polskim o wpisanie do spisu wyborców

  Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

  Skład komisji wyborczej


   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: