close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • AKTUALNOŚCI

 • WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO

   

  Referat ds. Konsularnych Ambasady RP w Budapeszcie wyjaśnia, że każdy pełnoletni i zamieszkujący na stałe na terenie Polski obywatel polski ma nie tylko prawo, ale i obowiązek posiadania dowodu osobistego. Obywateli polskich zamieszkujących długoterminowo lub na stałe poza Polską dotyczy jedynie prawo do posiadania dowodu osobistego

   

  Obecnie złożenie wniosku o wydanie i odbiór dowodu osobistego może mieć miejsce tylko w kraju. Podobnie odbiór dokumentu może nastąpić tylko w Polsce.

   

  Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w urzędzie dowolnej gminy w Polsce. Ze względu na ewentualny krótszy pobyt w Polsce można jednocześnie złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego w trybie przyspieszonym. Obecnie odbiór dokumentu następuje tylko w urzędzie, w którym złożony został wniosek. Dowód osobisty – w standardowym przypadku – odebiera się tylko osobiście.

   

  Osobom posiadającym dowód osobisty przypominamy o konieczności jego wymiany, w przypadku upływu terminu jego ważności. Obecnie dowody osobiste wydawane są z okresem ważności na 10 lat. Wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego należy złożyć nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dokument.

   

  Zwracamy uwagę, że osoby posiadające dowody osobiste, które utraciły ważność są zobowiązane do wymiany ich na nowe. Osobom, które mają nieważny dowód osobisty, grozi grzywna do 5 tys. złotych lub areszt.

   

  Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego.

  2. Dotychczasowy dowód osobisty - do wglądu,

  3. Dwie wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, odzwierciedlające aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiające tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.

  4. Odpis skrócony aktu urodzenia, w przypadku osób, które nie zawarły małżeństwa, odpis skrócony aktu małżeństwa. Urząd może zażądać okazania dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby. Jeżeli dane zawarte w dowodzie nie uległy zmianie a w dokumentacji znajdują się odpisy akt stanu cywilnego – ponowne ich złożenie nie jest wymagane.

   

  Dowód osobisty mogą otrzymać również dzieci.

   

  Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego.

  2. Dwie wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, odzwierciedlające aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiające tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.

  3. Na żądanie organu: dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby.

  4. Uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów prawnych.

  Przy składaniu wniosku dziecka poniżej 13. roku życia wymagana jest obecność obydwojga rodziców (nie małżonków). Odbioru dokumentu może dokonać jedno z rodziców.

   

  Obywatele polscy, którzy nigdy nie mieszkali w kraju również mogą ubiegać się o wydanie dowodu osobistego.

   

  Wydanie i wymiana dowodu osobistego są bezpłatne.

   

  Warto pamiętać, że ważny dowód osobisty uprawnia posiadacza do podróżowania i pobytu w większości krajów Europy.

   

  Zachęcam Państwa do wykorzystania pobytu w Polsce i wyrobienia dowodu osobistego.

   

  Andrzej Kalinowski

  Konsul RP w Budapeszcie

   

   

  WYBÓR POLSKICH IMION DLA DZIECI I REJESTRACJA W WĘGIERSKIM USC

   

  Referat ds. Konsularnych Ambasady RP w Budapeszcie informuje osoby zainteresowane, że nie istnieje urzędowa księga czy spis imion polskich.

   

  Według polskich przepisów - art.59 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 r. (Dz.U.2014 poz.1741) - dziecku można wybrać nie więcej niż dwa imiona.

   

  Wybrane imię lub imiona nie mogą być zamieszczone w akcie urodzenia w formie zdrobniałej oraz nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego.

   

  Niezależnie od obywatelstwa i narodowości rodziców dziecka wybrane imię lub imiona mogą być imionami obcymi. Można wybrać imię, które nie wskazuje na płeć dziecka, ale w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci.

   

  W kwestiach dotyczących imion polskie urzędy stanu cywilnego i konsulaty nie wydają żadnych zaświadczeń lub potwierdzeń, że wybrane imię jest imieniem polskim lub prawnie uznanym w Polsce.

   

   

  ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO NA WĘGRZECH PRZEZ OBYWATELA POLSKIEGO

   

  Dokumenty potrzebne obywatelom polskim do zawarcia związku małżeńskiego w węgierskim Urzędzie Stanu Cywilnego:

  • ważny dowód osobisty lub paszport,
  • akt urodzenia lub odpis aktu urodzenia,
  • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa (zawierające stan cywilny)
  • w przypadku wdowy/wdowca zamierzającej zawrzeć związek małżeński należy załączyć akt zgonu byłego małżonka,
  • w przypadku osoby rozwiedzionej zamierzającej zawrzeć związek małżeński należy załączyć prawomocny wyrok rozwodu,
  • w przypadku kawalerów i panien zamierzających zawrzeć związek małżeński wystarczy odpis aktu urodzenia oraz zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa.

   

  Wszystkie polskie/zagraniczne dokumenty powinny być przetłumaczone na język węgierski przez tłumacza przysięgłego.

  Tłumaczenia może wykonać również Referat ds. Konsularnych Ambasady RP w  Budapeszcie (czynność płatna).

   

   

  ZUS – tzw. zasiłek pogrzebowy

   

  W przypadku śmierci osoby pobierającej emeryturę/rentę z Polski bliskim zmarłego/zmarłej, którzy  dokonali pochówku przysługuje tzw. zasiłek pogrzebowy.

   

  Najbliższej rodzinie przysługuje zwrot kosztów do wysokości 4000 PLN. Można otrzymać zwrot kosztu np. trumny, spopielenia itp. W przypadku wykazania na rachunkach kwoty mniejszej niż 4000 PLN zwracana jest pełna przysługująca kwota.

   

  W celu otrzymania zasiłku należy złożyć: wniosek, akt zgonu, dokument określający pokrewieństwo (np. akt małżeństwa, akt urodzenia itp.), oryginały rachunków.

   

  Osobom nie będącym najbliższą rodziną, które przeprowadziły pogrzeb, np. teść, dalecy krewni, ewentualnie partner życiowy, również przysługuje zwrot kosztów do wysokości 4000 PLN, jednak osoby te otrzymują jedynie zwrot w wysokości kosztów wykazanych na rachunku.

  W celu otrzymania zasiłku należy złożyć: wniosek, akt zgonu, dokument (oświadczenie) określające związek ze zmarłą osobą, oryginały rachunków.

   

  Zwrot można otrzymać na rachunek bankowy w Polsce lub na Węgrzech (konieczne jest podanie dokładnych danych rachunku i banku).

  Zasiłek można otrzymać jedynie w okresie 12 miesięcy od dnia zgonu bliskiej osoby.

   

  Wnioski wraz z dokumentami można składać pocztą na adres:

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych

  Oddział w Tarnowie

  ul. Kościuszki 32

  Informacja telefoniczna: (0048 14) 632 76 59

  E – mail: WRUMIITARNOW@zus.pl

   

   

  AKTY STANU CYWILNEGO

   

  Referat ds. Konsularnych Ambasady RP w Budapeszcie uprzejmie informuje, że począwszy od dnia 1 marca 2015 roku, tj. wejścia w życie Ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 r., wniosek o wydanie odpisu każdego polskiego aktu stanu cywilnego (np. aktu urodzenia), bez względu na miejsce jego sporządzenia, a także wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym lub zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych będzie można złożyć w dowolnym USC w Polsce.


  W praktyce oznacza to, że osoba pochodząca np. ze Szczecina po 1 marca br. będzie mogła otrzymać akt stanu cywilnego np. w Tarnowie.

   

  Andrzej Kalinowski

  Konsul RP w Budapeszcie

   

  utrata lub uszkodzenie dowodu osobistego

   

  Zgodnie z art. 47 obowiązująca od 1 marca 2015 r. Ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131, z późn. zm.) posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie i osobiście ten fakt dowolnej placówce konsularnej RP. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.

   

  Posiadacz dowodu osobistego, który utracił ten dokument dokonuje zgłoszenia na formularzu, którego wzór został określony rozporządzeniem.

   

  POBIERZ FORMULARZ

   

  Po dokonaniu weryfikacji osobie zgłaszającej utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego osobiście w urzędzie konsularnym konsul wydaje zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.

   

  W przypadku dokonania zgłoszenia w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego konsul wydaje posiadaczowi dowodu na jego żądanie wyrażone w zgłoszeniu utraty lub uszkodzenia tego dokumentu. Zaświadczenie takie może być wysłane na wskazany w zgłoszeniu adres zgłaszającego.

   

  Zaświadczenie jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące, przy czym nie stanowi ono dokumentu podróży.

   

  Przywrócenie obywatelstwa polskiego

   

  Referat ds. Konsularnych Ambasady RP w Budapeszcie uprzejmie informuje, że osoby, które utraciły obywatelstwo polskie mają prawo do złożenia wniosku o przywrócenia obywatelstwa polskiego przy jednoczesnym zachowaniu obywatelstwa kilku krajów, np. węgierskiego i polskiego.

   

  Wniosek można otrzymać w Referacie ds. Konsularnych Ambasady RP w Budapeszcie.


  Do wniosku należy dołączyć: dokumenty potwierdzające tożsamość i obywatelstwo (paszport, dowód osobisty), dokumenty potwierdzające zmiany imion i nazwisk, jeśli zostały zmienione, dokument potwierdzający utratę obywatelstwa polskiego i jedna fotografię.

   

  Potwierdzam również, że osoby którym przywrócone zostanie obywatelstwo polskie - po spełnieniu warunków formalnych – mogą otrzymać polski paszport i dowód osobisty.

   

  Szczegółowe informacje można otrzymać w Referacie: +36 1 413 8206 i +36 1 413 8208 lub budapeszt.amb.wk@msz.gov.pl

      

   

  Andrzej Kalinowski

  Konsul RP w Budapeszcie

   

   

  Tłumaczenia dokonywane przez konsula

   

  Referat ds. Konsularnych Ambasady RP w Budapeszcie uprzejmie informuje, że na podstawie obowiązującej Konwencji Konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Węgierską Republiką Ludową, podpisanej w Warszawie dnia 5 czerwca 1973 r., art. 35. pkt. 1. „Urzędnik konsularny ma prawo wykonywać następujące czynności: f) tłumaczyć dokumenty i uwierzytelniać zgodność tłumaczeń”.

   

  Zgodnie z art. 35. pkt. 2. „Dokumenty sporządzone, uwierzytelnione lub przetłumaczone przez urzędnika konsularnego zgodnie z postanowieniami ustępu 1 będą miały w Państwie przyjmującym taką samą moc prawną i dowodową, jak gdyby były sporządzone, uwierzytelnione lub przetłumaczone przez właściwe organy lub osoby urzędowe Państwa przyjmującego”.

   

  Zatem tłumaczenia dokumentów na język węgierski wykonane w Referacie ds. Konsularnych Ambasady RP w Budapeszcie i poświadczone przez konsula powinny być uznawane za ważne przez urzędy węgierskie.

   

   

  Andrzej Kalinowski

  Konsul RP w Budapeszcie

   

  Podwójne obywatelstwo

   

  Referat ds. Konsularnych Ambasady RP w Budapeszcie uprzejmie informuje, że począwszy od dnia 12 lutego 1994 roku, tj. wejścia w życie protokołu o uchyleniu Konwencji między Polską Rzeczpospolitą Ludową a Węgierską Republiką Ludową w sprawie uregulowania obywatelstwa osób o podwójnym obywatelstwie, podpisanej w Budapeszcie dnia 5 lipca 1961 roku, dziecko rodziców, z których co najmniej jedno posiada obywatelstwo polskie, nabywa obywatelstwo polskie przez urodzenie.

   

  Oznacza to, że wszystkie  takie osoby urodzone po 12 lutego 1994 roku posiadają od urodzenia obywatelstwo polskie.

   

  Potwierdzam również, że osoby te - po spełnieniu warunków formalnych – mogą otrzymać polski paszport i dowód osobisty.

      

  Wniosek o wydanie paszportu można złożyć w Referacie ds. Konsularnych Ambasady RP w Budapeszcie.

   

  Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie gminy właściwym ze względu na miejsce zameldowania osoby na pobyt stały lub w organie gminy ostatniego miejsca pobytu stałego w Polsce. W przypadku braku właściwości miejscowej organu, wniosek o dowód osobisty powinien być złożony w organie gminy właściwym dla obszaru dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

   

  Andrzej Kalinowski

  Konsul RP w Budapeszcie

        

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: