close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • INFORMACJE EKONOMICZNE

 • wersja PDF

  Biuletyn Ekonomiczny nr 11 / 2017

   

   

  Podstawowa stopa procentowa bez zmian. Rada Monetarna Węgierskiego Banku Narodowego (MNB) nie zmieniła wysokości podstawowej stopy procentowej, pozostawiając ją na poziomie 0,9%.

   

  W sierpniu 2017 roku produkcja przemysłowa odnotowała wzrost r/r na poziomie 6,8% (po wyeliminowaniu czynników kalendarzowych produkcja wzrosła również o 6,8%). W stosunku do poprzedniego miesiąca, po wyeliminowaniu czynników sezonowych i kalendarzowych, wskaźnik produkcji był wyższy w sierpniu 2017 roku o 5,5% r/r. Wolumen eksportu produktów przemysłowych był wyższy w sierpniu o 9,1% r/r, a sprzedaży krajowej produktów przemysłowych był wyższy o 4,5% r/r. (KSH)

   

  Ceny artykułów konsumpcyjnych we wrześniu 2017 roku były wyższe w stosunku do cen z września 2016 roku o 2,5%. Ceny żywności były wyższe o 3,1%, przy czym sery zdrożały o 9,5%, masło o 16,5%, mięso wieprzowe o 8,5%, wędliny o 5,8%, chleb o 5,9%, kawa o 7,1%, staniało natomiast mięso drobiowe o 12,5%. Alkohol i wyroby tytoniowe zdrożały przeciętnie o 6,0%. W porównaniu z poziomem sprzed roku koszty energii dla gospodarstw domowych wzrosły o 1,0%, w tym drewno na opał o 8,8%, a paliwa o 5,3%. Ceny odzieży wzrosły o 1,1%, usług o 1,8%, a dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku były niższe o 0,1%. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny artykułów konsumpcyjnych we wrześniu 2017 roku wzrosły o 0,1%. (KSH)

   

  W okresie lipiec-wrzesień 2017 roku bezrobocie na Węgrzech spadło do 4,1% r/r i było o 0,8% niższe r/r. W badanym okresie liczba bezrobotnych stanowiła 189 tysiące osób i była o 38 tysięcy osób niższa niż rok wcześniej. W grupie wiekowej 25-54 lat bezrobocie spadło o 0,8% r/r i wyniosło 3,5%, w grupie wiekowej 55-64 było niższe o 0,5% i znalazło się również na poziomie 3,5%, a wśród osób młodszych (15-24 lat) wyniosło 11,3% i obniżyło się o 1,3% w porównaniu z analogicznym okresem sprzed roku. Spośród ogółu bezrobotnych 40,6% poszukiwało pracy przez okres dłuższy niż rok, a przeciętny okres przebywania bez zatrudnienia wynosił 15,4 miesięcy. (KSH)

   

  W okresie lipiec-wrzesień 2017 roku zatrudnionych (w wieku 15-74 lat) na Węgrzech było 4.451,4 tysiące osób, co oznacza o 60 tysięcy osób więcej, niż rok wcześniej (wzrost o 1,4%). W badanym okresie na rynku pierwotnym zatrudnienie znalazło 97,1 tys. osób więcej r/r (w sumie pracuje na nim 4 149,0 tys.), w ramach programów prac publicznych odeszło z pracy 34,7 tys. osób r/r (w sumie pracuje w nich 190,9 tys.), a o 2,4 tys. r/r osób spadła liczba Węgrów pracujących za granicą (w sumie oficjalnie pracuje za granicą 110,8 tys.). Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15-64 lat (4 402 tys.) wzrósł do 68,7% (o 1,6% r/r). (KSH)

   

  W sierpniu 2017 roku średnia płaca brutto w gospodarce narodowej osób zatrudnionych na pełnym etacie wyniosła 292.400 HUF (wzrost o 12,7% r/r). W okresie styczeń-sierpień 2017 roku - bez uwzględnienia osób zatrudnionych w ramach prac publicznych - wzrosła na poziomie gospodarki narodowej o 11,7% r/r i wyniosła 304.400 HUF, przy czym w sektorze prywatnym średnia płaca brutto wzrosła o 11,1% (do 304.600 HUF), a w sferze budżetowej o 13,8% (do 308.600 HUF). Średnia płaca netto w gospodarce narodowej (liczona bez ulg rodzinnych) wzrosła w tym okresie o 11,7% r/r i wyniosła 202.500 HUF. (KSH)

   

  W sierpniu 2017 roku ceny produkcji sprzedanej przemysłu były wyższe o 2,4% w stosunku do sierpnia 2016 roku. Ceny sprzedaży krajowej w sierpniu wzrosły o 4,1% r/r, a sprzedaży na eksport o 1,6% r/r. (KSH)

   

  Węgierski przemysł budowlany odnotował w lipcu 2017 roku wzrost wolumenu produkcji o 22,7% w porównaniu z lipcem 2016 roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem - po wyeliminowaniu czynników sezonowych i kalendarzowych - odnotowano spadek o 2,1%. W lipcu 2017 roku produkcja budynków wzrosła o 15,1% r/r, a wykonanie robót budowlanych innego typu o 32,4% r/r. W stosunku do lipca 2016 roku w lipcu 2017 roku portfel nowych zamówień na roboty budowlane był wyższy o 3,8%, a skumulowana liczba zamówień na koniec miesiąca była wyższa o 83,7% r/r. (KSH)

   

  W okresie styczeń-sierpień 2017 roku wartość węgierskiego eksportu wyniosła 66.512 mln EUR (wzrost o 6,4% r/r), a importu 60.920 mln EUR (wzrost o 8,7% r/r), co oznacza, że - dodatnie dla Węgier - saldo obrotów handlowych ukształtowało się na poziomie 5592 mln EUR (spadek o 1084 mln EUR r/r). (KSH)

   

  W sierpniu 2017 roku wolumen obrotów handlu detalicznego wzrósł o 4,7%, a po wyeliminowaniu czynników kalendarzowych wzrósł również o 4,7% r/r. Wartość obrotów handlu detalicznego po cenach bieżących (w tym również internetowego i wysyłkowego) w sierpniu 2017 roku wyniosła 922 mld HUF. (KSH)

   

  W stosunku do sierpnia 2016 roku ceny produktów rolnych wzrosły w sierpniu 2017 roku o 3,2%, przy czym ceny upraw roślinnych wzrosły o 0,6% r/r, a zwierząt żywych i produktów pochodzenia zwierzęcego wzrosły o 7,4%. (KSH)

   

  Niższa pozycja Węgier w rankingu konkurencyjności. W opublikowanym przez Bank Światowy badaniu Doing Business Węgry zajęły 48. miejsce (na 190 notowanych krajów), podczas gdy w ubiegłym roku uplasowały się na 41. pozycji. Z regionu Europy Środkowo-Wschodniej tylko Bułgaria (50.) i Chorwacja (51.) nie wyprzedziły Węgier. Estonia zajęła 12. miejsce, Litwa 16., Łotwa 19., Polska 27., Czechy 30., Słowenia 37., Słowacja 39, a Rumunia 45. Większość państw regionu zajęła miejsca gorsze niż rok wcześniej, jedynie Litwa była w stanie poprawić swą pozycję o pięć miejsc, a Estonia ją utrzymać.

   

  Eurostat nie ustępuje w sprawie Eximbanku. Europejski urząd statystyczny opublikował dokument, z którego wynika, że podtrzymuje swe stanowisko i Eximbank powinien być  klasyfikowany do budżetu państwa, co z kolei podwyższyłoby poziom zadłużenia państwa - nie tylko obecnego, ale także lata wstecz. W załączniku do raportu znalazł się odrębny rozdział poświęcony Węgrom i błędnemu, w ocenie Eurostatu, systemowi liczenia długu. Jak wskazują analitycy zaklasyfikowanie działań Eximbanku do kręgu budżetowego z mocą wstecz w latach 2013-16 podwyższyłoby dług w tych latach nominalnie odpowiednio o 358 mld HUF, 465 mld HUF, 650 mld HUF i 697 mld HUF, co oznacza w 2013 roku wzrost o 1,2% PKB, a w 2016 roku aż o 2% PKB. W dokumencie znalazły się dane za 2016 rok, które do Eurostatu przekazał węgierski KSH, czyli 73,9% PKB zadłużenia oraz 1,9% PKB deficytu budżetowego. Jednocześnie Eurostat nadal bada działalność fundacji Węgierskiego Banku Narodowego (MNB), głównie tych, które wykonują swą działalność w imieniu rządu. Eurostat uchylił swe zarzuty wobec funduszy gwarancyjnych i sanacyjnych (OBA/BEVA) oraz MARK Zrt. (tzw. złego banku), gdyż władze węgierskie w raporcie EDP wysłanym pod koniec września br. ponownie z mocą wsteczną zaklasyfikowały te jednostki do rozliczania w ramach budżetu państwa, co natychmiast podwyższyło też deficyt z 2015 roku o 169 mld HUF (wówczas wybuchły głośne skandale brokerskie, z powodu których OBA/BEVA – bankowy fundusz gwarancyjny i fundusz powołany na rzecz ochrony inwestorów – wypłaciły poszkodowanym ogromne kwoty, a fundusz sanacyjny oczyszczał przejęte przez państwo od MKB tzw. złe kredyty). Eurostat po raz pierwszy wiosną 2016 roku stwierdził, że Eximbank powinien być rozliczany w ramach budżetu państwa, a nie jako podmiot sektora prywatnego i przy okazji każdej wiosennej i jesiennej rewizji procedury nadmiernego deficytu (EDP) formułuje swe zastrzeżenia. Raport EDP wysyłany przez państwo węgierskie – opracowywany przez rząd, bank centralny (MNB) i Centralny Urząd Statystyczny (KSH) – dwa razy do roku szczegółowo relacjonuje kształtowanie się danych budżetu państwa i zadłużenia zgodnie ze wspólną unijną metodologią.  Losy klasyfikacji Eximbanku toczyły się też równoległym torem, ponieważ węgierski KSH i MNB zwróciły się do CMFB (Committee on Monetary, Financial and Balance of Payments Statistics) o wydanie stanowiska w sprawie. Komisja ta jest ciałem doradczym udzielającym wsparcia państwom członkowskim, Komisji Europejskiej i Europejskiemu Bankowi Centralnemu w statystycznych, finansowych kwestiach rozliczeniowych. W czerwcu br. zdawało się jeszcze, że grupa robocza powołana przez CMFB przyzna rację stronie węgierskiej, w sierpniu natomiast okazało się, że podczas głosowania przeprowadzonego przez członków CMFB argumenty węgierskie zostały przegłosowane. 

           

  Strategia rządu dla turystyki do 2030 roku. Podczas konferencji Tourism Summit 2017 premier Viktor Orbán zapowiedział, że po uporządkowaniu sektora turystycznego i stworzenia podwalin do sprawnego funkcjonowania nadszedł czas świadomej budowy w turystyce, która wymaga kompleksowej strategii, dającej impet do wzrostu branży. Temu celowi mają służyć 825 mld HUF strategicznych środków rozwojowych, które będą do dyspozycji sektora turystycznego do 2030 roku. Do końca następnej dekady w branży turystycznej zamiast dotychczasowych 360 tys. osób pracować ma 450 tysięcy, a udział turystyki w PKB Węgier ma wzrosnąć z 10% do 16%. Premier wyznaczył trzy główne kierunki, w których sektor ten powinien być rozwijany – sport, historia i zdrowie.

   

  Premia emerytalna i rewaloryzacja emerytur. Jak zapowiedział minister zasobów ludzkich Zoltán Balog, w listopadzie premię emerytalną i zgodną z inflacją rewaloryzację emerytur otrzymają nie tylko osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, lecz również osoby młodsze uzyskujące zbliżone do emerytury świadczenia rentowe. Wypłaty te obejmą 2 mln 750 tys. osób, których świadczenia wyliczane są na podstawie bazowej stawki emerytury, w tym osoby o zmienionej zdolności do pracy, otrzymujące świadczenia dla niepełnosprawnych, osoby politycznie zrehabilitowane, korzystające z emerytur wdowich. Biorąc pod uwagę średnią emeryturę (ok. 112 tys. HUF) w listopadzie osoby zainteresowane otrzymają o ok. 24 tys. HUF (ok. 80 EUR) więcej, z czego około połowy to kwota premii, druga połowa to rewaloryzacja (z uwagi na wyższą niż założono na bieżący rok w ustawie budżetowej inflację). Premia obliczana jest według formuły ustawowej: w razie, gdy spodziewana dynamika PKB przekroczy w danym roku 3,5% i także założony deficyt budżetowy ukształtuje się zgodnie z wytycznymi ustawy budżetowej, skarb państwa w listopadzie wypłaca uprawnionym do emerytury osobom premię według ustalonego wzoru. Od listopada wypłaty świadczeń emerytur przejęte zostaną – dla zmniejszenia biurokracji - przez skarb państwa.

   

  Państwowy holding kupuje kolejną firmę energetyczną. Państwowy operator energii NKM (Nemzeti Közművek Zrt.) podpisał umowę kupna-sprzedaży z ENGIE International Holding B.V. (wcześniej GDF Suez) o zakupie 100% pakietu akcji ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt., w tym wszelkich instrumentów spółki, bazę wiedzy oraz liczącą ponad 23.125 km sieć przesyłu gazu ziemnego. Spółka, która zatrudnia na północno-zachodnich i południowo-wschodnich Węgrzech ponad 500 osób, zapewnia w tych regionach przesył gazu dla 775 tys. klientów. Po zrealizowaniu transakcji na południu kraju po raz pierwszy NKM będzie dostarczał swym klientom zarówno energię elektryczną, jak i gaz.

   

  Wciąż olbrzymia przepaść pomiędzy węgierskimi regionami. Jak wynika z publikacji Centralnego Urzędu Statystycznego (KSH) pt. „Komitaty w centrum uwagi” różnice pomiędzy wschodnią i zachodnią częścią kraju pod wieloma względami się zmniejszyły, natomiast w aspekcie wynagrodzeń wciąż istnieje olbrzymia rozbieżność pomiędzy różnymi częściami kraju. Według opracowania najwyższe miesięczne płace netto w I połowie 2017 roku odnotowano w stolicy (ponad 246 tys. HUF) i komitatach północno-zachodnich, np. w Győr-Moson-Sopron - 200 tys. HUF, a Komárom-Esztergom 189 tys. HUF netto. Równocześnie w komitatach północno-wschodnich oraz np. południowo-wschodnim Békés pracownicy nie uzyskują nawet 150 tys. HUF netto. Najgorsza sytuacja jest jednak w przygranicznym, północno-wschodnim komitacie Szabolcs-Szatmár-Bereg, gdzie pracownik zarabia miesięcznie 134 tys. netto, czyli o 112 tys. mniej od pracownika w Budapeszcie. Oznacza to, że różnice rosną, bo jeszcze w I połowie ubiegłego roku średnia płaca netto w stolicy była wyższa o 106 tysięcy HUF od pensji netto w najgorszym komitacie. Wg publikacji KSH we wszystkich regionach Węgier spada bezrobocie, rośnie liczba osób posiadających miejsce pracy, ale równocześnie kilka komitatów nadal wykazuje dość słabe wyniki. Do nich należy Szabolcs-Szatmár-Bereg, gdzie także w II połowie 2017 roku stopa bezrobocia wynosiła 8,8% przy 56-procentowym wskaźniku zatrudnienia. W południowych komitatach Somogy i Baranya oraz północnych Nógrád i Jász-Nagykun-Szolnok bezrobocie wynosi 7%. Najlepsza sytuacja jest w środkowych i zachodnich komitatach z maksymalnie 2,1-3,1% bezrobocia (Pest, Komárom-Esztergom, Fejér, Vas). W stolicy, po 3% z 2016 roku, bezrobocie obniżyło się do 2,8% w I połowie br. W Győr-Moson-Sopron bezrobocie prawie nie istnieje, wynosi zaledwie 1,6%, a w Veszprém - 1,8%. W obniżaniu bezrobocia najlepszymi wynikami wykazał się komitat Borsod-Abaúj-Zemplén, gdzie po ubiegłorocznych 12,5% obecnie wynosi ona 5,5%. Na zachodzie, w komitatach usytuowanych powyżej Balatonu, poziom  zatrudnienia wynosi powyżej 60%, a wszędzie - za wyjątkiem komitatów Somogy i Tolna - proporcja zatrudnionych przekracza 55%. Różnice widoczne są także pod względem produkcji przemysłowej. Dobre wyniki wykazują te regiony, w których obecne są zakłady przemysłu motoryzacyjnego lub większy dostawca tej branży - w komitacie Győr-Moson-Sopron (Audi) i Komárom-Esztergom (Suzuki) wartość produkcji przemysłowej per capita wynosi 4 mln HUF, w Vas (Opel) i Fejér - 3 mln HUF. W środku rankingu znalazły się - z wartością 2 mln HUF per capita - takie komitaty jak: Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok i Bács-Kiskun, podczas gdy w innych regionach kraju odnotowano tylko połowę tej wartości. Ponad dwie trzecie wartości produkcji przemysłowej państwa daje stolica i sześć (z 19) komitatów.

   

  Międzynarodowy Fundusz Walutowy bardziej optymistycznie nt. Węgier. Według MFW w bieżącym roku węgierskie PKB wzrosnąć może o 3,2% (po 2,2% wzrostu w 2016 roku). Jest to tempo wyższe od tempa prognozowanego przez Fundusz w kwietniowej prognozie, ale – jak oceniają węgierscy analitycy rynku – i tak zdaje się być ono zbyt niskie, bo dynamika wzrostu PKB na Węgrzech w pierwszym półroczu wyniosła 3,7%. W ich ocenie do spełnienia się prognozy MFW w drugim półroczu konieczne byłoby tempo znacznie poniżej 3%, a oznak takiego spowolnienia nie ma. Prognoza MFW odbiega też od konsensusu rynkowego, gdzie np. bank centralny (MNB) i Komisja Europejska spodziewają się obecnie 3,6% wzrostu w 2017 roku, OECD 3,8%, a rząd liczy na przekroczenie 4%. Podobna sytuacja jest z 2018 rokiem – większość prognoz zakłada 3,5-4% wzrostu, podczas gdy MFW 3,4%. Odnośnie inflacji MFW dokonał minimalnej korekty, nieco obniżył prognozę na przyszły rok, podczas gdy w 2017 roku spodziewa się niezmiennie 2,5-procentowego jej tempa. Również w stosunku do stopy bezrobocia organizacja liczy na to, że wskaźnik ten może w 2017 roku osiągnąć 4,4%, po czym w następnym roku przewiduje wynik na poziomie 4,3% (podobnie jak w wiosennej prognozie). W największym stopniu MFW skorygował swój szacunek dotyczący bilansu płatniczego - wiosną szacowano nadwyżkę bilansu na wartość 3,7% PKB, co zmodyfikowano obecnie do 4,8% PKB i równolegle podciągnięto prognozę na 2018 rok z 3% do 4,2% PKB.

   

   

  2017

  2018

  kwiecień

  październik

  kwiecień

  październik

  Wzrost PKB

  2,9

  3,2

  3

  3,4

  Inflacja

  2,5

  2,5

  3,3

  3,2

  Bilans płatniczy (%PKB)

  3,7

  4,8

  3

  4,2

  Bezrobocie

  4,4

  4,4

  4,3

  4,3

   

  Resort gospodarki proponuje redukcję składki pracodawców. W wyniku przedłożonego przez ministra gospodarki narodowej Mihálya Vargę projektu ustawy tzw. podatek socjalny pracodawców (wynoszący od 1 stycznia 2017 roku) 22% może zostać obniżony do 19,5%. Zgodnie z porozumieniem płacowym podpisanym w listopadzie 2016 roku stawka płaconego przez pracodawców podatku od wynagrodzenia brutto została obniżona o 5% z ówczesnego poziomu 27%, a od stycznia 2018 roku ma nastąpić jego dalsza redukcja o 2%, do poziomu 20%. Strony porozumienia uzgodniły też, że w przypadku, jeśli średnie wynagrodzenie brutto w pierwszych trzech kwartałach 2017 roku wzrośnie powyżej 11% w porównaniu z identycznym okresem poprzedniego roku wówczas 2-procentowa redukcja uzupełniona zostanie o dalsze 0,5%, tj. do poziomu 19,5%.

   

  Słowacja i Węgry planują gazociąg północ-południe. Szef węgierskiego MSZiH Péter Szijjártó oraz słowacki minister gospodarki Peter Žiga podpisali w Koszycach list intencyjny w sprawie budowy gazociągu łączącego Węgry i Słowację. Miałaby to być część gazociągu Eastring biegnącego w układzie południkowym. Na konferencji prasowej po podpisaniu dokumentu obaj ministrowie podkreślali, że nowy gazociąg zredukuje zależność ich krajów od rosyjskiego gazu. Nowy gazociąg transportować będzie gaz bułgarski i rumuński, zgodnie z planami 30-40 mld m⊃3; rocznie. Minister P. Szijjártó dodał, że studium realizacji gazociągu Eastring wykona do 2018 roku węgierska firma i że ma nadzieję, iż podobnie jak Węgry i Słowacja, tak i inne kraje Europy Środkowej i Południowej zaangażują się w tworzenie nowej trasy przesyłu gazu. Podkreślił, że „dla zapewnienia bezpieczeństwa zaopatrzenia energetycznego Europy Środkowej potrzebnych byłoby więcej gazociągów, lepsze połączenia, interkonektor w relacji północ-południe i nowe źródło gazu, a rozwój infrastruktury powinien mieć pierwszorzędne znaczenie”.

   

  Wysoki poziom satysfakcji niemieckich przedsiębiorców na Węgrzech. Zapytane przez Niemiecko-Węgierską Izbę Handlowo-Przemysłową blisko 100 przedsiębiorstw udzieliło w 68% oceniiło swą sytuację biznesową jako dobrą, a tylko 3% jako złą. Wynik ten jest lepszy od badania przeprowadzonego wiosną br. - wówczas 55% przedsiębiorstw oceniło swą sytuację jako dobrą, a 7% jako złą. Jest to jednocześnie najlepszy wynik od 2005 roku. Niemieckie firmy oceniły także perspektywy na przyszły rok - 52% respondentów liczy na dalszą poprawę swej sytuacji i tylko 4% liczy się z jej pogorszeniem. Ponad połowa respondentów (56%) zaznaczyła, że w porównaniu do poprzedniego okresu zwiększyłaby w następnym roku poziom inwestycji, a 61% planuje zwiększenie zatrudnienia. 75% szefów przedsiębiorstw uznało jednocześnie brak specjalistów największym zagrożeniem w najbliższym roku, na drugim miejscu (47%) wymieniono rosnące koszty płac.

   

  Rząd umorzy część kredytów studenckich. Jak poinformowała sekretarz stanu ds. rodziny i młodzieży w resorcie zasobów ludzkich Katalin Novák tą decyzją rząd chce wesprzeć zakładanie rodzin i podejmowanie się wychowywania dzieci. Z postanowienia opublikowanego w dzienniku ustaw wynika, że w przypadku kobiet dysponujących kredytem studenckim od 1 stycznia 2018 roku w razie urodzenia pierwszego dziecka spłata ich długu zostanie zawieszona na trzy lata, w przypadku urodzenia drugiego dziecka - oprócz zawieszenia umorzona zostanie też połowa długu, zaś w razie urodzenia trzeciego dziecka umorzony zostanie cały dług. Z roszczeniem o zawieszenie i umorzenie długu wystąpić można będzie w przypadku dzieci urodzonych po 1 stycznia 2018 roku, z tym, że roszczenie to przysługiwać będzie już od trzeciego miesiąca ciąży, także względem dzieci adoptowanych. Już istniejące potomstwo zostanie uwzględnione przy ustalaniu wysokości umorzenia, czyli w razie gdy uprawniona kobieta posiada już jedno dziecko narodzone przed 1 stycznia 2018 roku i poczęte zostanie następne, także wówczas umorzona zostanie połowa długu. W okresie zawieszenia długu państwo przejmie na siebie ciężar spłaty odsetek i jeżeli osoba uprawniona dysponuje oboma rodzajami kredytu studenckiego (Diákhitel 1 – do dowolnego wykorzystania, Diákhitel 2 – na opłaty za naukę), może zdecydować w przypadku którego zamierza skorzystać z ulgi. System kredytów studenckich wprowadzony został przez pierwszy rząd premiera V. Orbána w 2001 roku, od tamtej pory skorzystało z niego 380 tys. osób, na kwotę 315 mld HUF. W październiku br. kredyty na opłatę nauki zwolniono z odsetek. Od 1 lutego 2018 roku w przypadku kredytu studenckiego do dowolnego wykorzystania maksymalna kwota miesięczna podwyższona została z 50 tys. HUF do 70 tys. HUF, a granica wieku w przypadku obu typów kredytów podwyższona została z 40 do 45 lat. 

   

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  2009

  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  2016

  2017

  Wzrost PKB (%)

  -6,5

  0,6

  1,7

  -1,5

  2,2

  3,9

  3,1

  1,8

  3,5 (II kw.)

  Produkcja przemysłowa (%)

  -17,7

  10,5

  5,4

  -1,7

  1,4

  7,6

  7,5

  0,9

  6,8 (VIII)

  Inflacja (%)

  4,2

  4,9

  3,9

  5,7

  1,7

  -0,2

  -0,1

  0,4

  2,5 (IX)

  Bezrobocie (%)

  10,0

  11,2

  10,9

  10,9

  10,2

  7,1

  6,8

  5,1

  4,1 (VII-IX)

  Węgry - podstawowe wskaźniki makroekonomiczne
   

  Źródło: Węgierski Urząd Statystyczny (KSH), r/r

   

   

  Opr.: Wydział Polityczno-Ekonomiczny Ambasady RP w Budapeszcie

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: