close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • OBYWATELSTWO POLSKIE

 • Referat ds. Konsularnych Ambasady RP w Budapeszcie uprzejmie informuje, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych  RP z dnia 18 grudnia 2015 roku ws. obniżonych opłat konsularnych obywatele Węgier, którzy utracili obywatelstwo polskie na podstawie Konwencji pomiędzy Polską Rzeczypospolitą Ludową a Węgierską Republiką Ludową w sprawie uregulowania obywatelstwa osób o podwójnym obywatelstwie, podpisanej w Budapeszcie dnia 5 lipca 1961 roku, w przypadku ubiegania się o przywrócenie obywatelstwa polskiego ponoszą koszt w wysokości 12 700 forintów (HUF).


  Koszt nie obejmuje wykonania tłumaczeń, wydobycia dokumentów itp.
   

  Opłata konsularna w ww. zakresie obowiązywać będzie do dnia 31 grudnia 2025 roku. Osoby zainteresowane przywróceniem obywatelstwa polskiego mogą uzyskać dodatkowe informacje kontaktując się z Referatem ds. konsularnych.
   

  Andrzej R. Kalinowski
  Konsul RP w  Budapeszcie
   


   

  Podwójne obywatelstwo

   

  Referat ds. Konsularnych Ambasady RP w Budapeszcie uprzejmie informuje, że począwszy od dnia 12 lutego 1994 roku, tj. wejścia w życie protokołu o uchyleniu Konwencji między Polską Rzeczpospolitą Ludową a Węgierską Republiką Ludową w sprawie uregulowania obywatelstwa osób o podwójnym obywatelstwie, podpisanej w Budapeszcie dnia 5 lipca 1961 roku, dziecko rodziców, z których
  co najmniej jedno posiada obywatelstwo polskie, nabywa obywatelstwo polskie przez urodzenie
  .

  Oznacza to, że wszystkie takie osoby urodzone po 12 lutego 1994 roku posiadają od urodzenia obywatelstwo polskie.

  Potwierdzamy również, że osoby te - po spełnieniu warunków formalnych – mogą otrzymać polski paszport i dowód osobisty.

   

  Wniosek o wydanie paszportu można złożyć w Referacie ds. Konsularnych Ambasady RP w Budapeszcie.

   

  Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie gminy właściwym ze względu na miejsce zameldowania osoby na pobyt stały lub w organie gminy ostatniego miejsca pobytu stałego w Polsce.

   

  W przypadku, gdy osoba nie posiada zameldowania w Polsce, ani nie mieszkała na jej terytorium (nie posiadała tam adresu stałego), wniosek o dowód osobisty powinien być złożony w organie gminy właściwym dla obszaru dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. 

   


   

  Kwestie obywatelstwa polskiego określa Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim

   

  Sposoby nabycia obywatelstwa polskiego (wyciąg)

   

  1. Z mocy prawa

   

  Dziecko nabywa obywatelstwo polskie przez urodzenie z rodziców, z których co najmniej jedno posiada obywatelstwo polskie, bez względu na miejsce urodzenia dziecka w Polsce czy za granicą (Rozdział 2 art. 14 Ustawy) - zasada krwi (ius sanguinis). 

   

  Dziecko urodzone lub znalezione w Polsce, gdy jego rodzice są nieznani lub nie posiadają żadnego obywatelstwa.

   

  2. Nadanie obywatelstwa polskiego

   

  Na wniosek cudzoziemca Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może nadać obywatelstwo polskie cudzoziemcowi (Rozdział 3 art. 18 Ustawy).

   

  Nadanie obywatelstwa polskiego małoletniemu następuje na wniosek jego przedstawicieli ustawowych. Wniosek składa się za pośrednictwem wojewody lub konsula, osobiście lub korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym.

   

  Pobierz wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego

   

  Dokumenty wymagane przy składaniu  wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego:

   

  • Podanie do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  • Życiorys
  • Akt urodzenia wnioskodawcy i osób objętych wnioskiem wraz z tłumaczeniem na język polski
  • Akt zawarcia związku małżeńskiego wnioskodawcy wraz z tłumaczeniem na język polski
  • Fotokopia paszportu wnioskodawcy lub dowodu osobistego wraz z tłumaczeniem na język polski
  • Fotokopia paszportu lub dowodu osobistego małżonka wraz z  tłumaczeniem na język polski
  • Fotokopia paszportu lub dowodu osobistego małoletniego/małoletnich wraz z tłumaczeniem na język polski
  • Oświadczenie o zamiarze zachowania obywatelstwa węgierskiego
  • Zdjęcia osób objętych wnioskiem zgodnie z przepisami
  • Fotokopia ważnego paszportu lub dowodu osobistego, akt urodzenia i małżeństwa rodziców wnioskodawcy wraz z tłumaczeniem na język polski
  • Dokumenty potwierdzające informacje podane przez wnioskodawcę w punkcie V i VIII wniosku  wraz z tłumaczeniem na język polski
  • Opłata konsularna -113 800 HUF

  Składane dokumenty powinny być w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego albo przez konsula RP, a kopie poświadczone urzędowo za zgodność z oryginałem.

   

   

  3. Uznanie za obywatela polskiego (Art. 30 Ustawy) w przypadku m.in. (…):

   

  • cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 3 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub na podstawie prawa stałego pobytu, który posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego.

   

  4. Przywrócenie obywatelstwa polskiego

   

  Osobie, która utraciła obywatelstwo polskie przed dniem 1 stycznia 1999 roku Minister Spraw Wewnętrznych RP może przywrócić obywatelstwo na jej pisemny wniosek. Osoby zamieszkujące poza Rzeczypospolita Polską składają wniosek za pośrednictwem konsula.

  Osoby, które utraciły obywatelstwo polskie mają prawo do złożenia wniosku o przywrócenia obywatelstwa polskiego przy jednoczesnym zachowaniu obywatelstwa kilku krajów, np. węgierskiego i polskiego.

   

  Pobierz wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego


  Do wniosku należy dołączyć: dokumenty potwierdzające tożsamość i obywatelstwo (paszport, dowód osobisty), dokumenty potwierdzające zmiany imion i nazwisk, jeśli zostały zmienione, dokument potwierdzający utratę obywatelstwa polskiego i jedna fotografię.

   

  Wniosek o przywrócenie obywatelstwa cudzoziemiec składa do ministra właściwego do spraw wewnętrznych, a w przypadku, gdy zamieszkuje poza granicami RP czyni to za pośrednictwem konsula (art. 42 Ustawy).

   

  Do wniosku należy dołączyć:

   

  • dokumenty potwierdzające tożsamość i obywatelstwo
  • dokumenty potwierdzające zmianę imienia i nazwiska, jeśli takie nastąpiły
  • posiadane dokumenty potwierdzające utratę obywatelstwa polskiego
  • fotografię osoby objętej wnioskiem
  • wskazanie pełnomocnika do doręczeń w Polsce (osobę uprawnioną do odbioru korespondencji w Polsce wraz z jej adresem)
  • opłatę konsularną - 12 700 HUF

  W formularzu wniosku o przywrócenie obywatelstwa należy zamieścić:

  • dane cudzoziemca
  • adres zamieszkania
  • oświadczenie o posiadaniu w przeszłości obywatelstwa polskiego oraz informacje
   o okolicznościach jego utraty
  • adres ostatniego miejsca zamieszkania na terytorium RP
  • życiorys

   

  Zgodnie z art. 12 Ustawy wnioski, oświadczenia i dokumenty wymagane w sprawach uregulowanych w ustawie, sporządzone w języku obcym, składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego lub przez konsula.

   

  Szczegółowe informacje można otrzymać w Referacie ds. Konsularnych: +36 1 413 82 06 i +36 1 413 82 08 lub pod adresem mailowym budapeszt.amb.wk@msz.gov.pl

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: