close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • INFORMACJE DLA POLONII

 •  

  Fundusze polonijne w 2015 roku

   

  Referat ds. Konsularnych Ambasady RP w Budapeszcie uprzejmie informuje, że w roku 2015 r. ze środków Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ RP dofinansowano 22 projekty realizowane na Węgrzech w ramach współpracy ze środowiskiem polskim/polonijnym.

   

  W ramach konkursów środki finansowe przyznano 3 projektom w zakresie „Szkolnictwo polskie za granicą”, 16 projektom z działu „Kultura i sztuka oraz pozostała działalność”, 2 projektom w zakresie „Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą” i 1 projektowi z funduszu „Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju”.

   

  Łączna kwota wykorzystanych środków wyniosła 20 325,43 euro.

   

  Andrzej Kalinowski

  Konsul RP w Budapeszcie

   

   

  ZUS - Poświadczenie życia i zamieszkania emeryta lub rencisty

    

  Szanowni Państwo!

   

  Referat ds. Konsularnych Ambasady RP w Budapeszcie uprzejmie informuje, że potwierdzenia podpisu na formularzu Poświadczenie życia i zamieszkania emeryta lub rencisty może dokonać Konsul RP lub lokalny oddział węgierskiego odpowiednika ZUS, tj. Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága.

   

  W związku z powyższym nie jest konieczny przyjazd do Budapesztu, można zgłosić się we właściwym dla miejsca zamieszkania oddziale Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága.

  W Referacie ds. Konsularnych czynność ta wykonywana jest bezpłatnie.

   

  Pozostaję z poważaniem i pozdrowieniami.

   

  ZUS – A NYUGÍJAS ÉLETÉBEN LÉTÉNEK ÉS LAKCÍMÉNEK IGAZOLÁSA

  2013-06-17

   

  Tisztelt Hölgyeim, Tisztelt Uraim!

   

  A Lengyel Köztársaság budapesti Nagykövetsége, Konzuli Ügyek Referátuma tisztelettel tájékoztatja Önöket, hogy a „NYUGÍJAS ÉLETÉBEN LÉTÉNEK ÉS LAKCÍMÉNEK IGAZOLÁSA” űrlapon tett aláírás hitelességét igazolhatja egyrészt a Lengyel Köztársaság Konzulja, másrészt a lengyel ZUS magyar megfelelője, azaz a Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága (Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság ) helyi kirendeltsége.

   

  Fentiekkel kapcsolatosan nem szükséges felutazni Budapestre a Konzuli Ügyek Referátumához, elegendő jelentkezni a lakóhely szerinti illetőségű Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága kirendeltségén.

   

  Fenti aláírás hitelességének igazolását a Konzuli Ügyek Referátuma díj-, és illetékmentesen végzi.

   

  Maradok tisztelettel és szívélyes üdvözlettel:

   

          Andrzej Kalinowski

       Konsul RP w Budapeszcie

   

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych – zadawanie pytań

   

  Referat ds. Konsularnych uprzejmie informuje, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) udostępnił
  w formie elektronicznej możliwość zadawania pytań i otrzymywania odpowiedzi w sprawach świadczeń emerytalno - rentowych
  podlegających koordynacji unijnej i bilateralnej.

   

  Osoby pragnące uzyskać informacje o swoich rentach lub emeryturach naliczanych za okres przepracowany w Polsce lub zamierzające wyjaśnić ewentualne nieścisłości dotyczące renty lub emerytury przekazywanej z Polski na Węgry mogą kontaktować się z ZUS w Tarnowie.

   

  ZUS Oddział w Tarnowie Wydział Rent Zagranicznych

  ul. Sienkiewicza 77

  33 - 300 Tarnów

  Tel.: 0048 – 14 – 632 75 69

  E-mail: wrumiitarnow@zus.pl

   

  Można pisać w języku węgierskim!

   

  Dodatkowo na stronie internetowej www.e-inspektorat.zus.pl umożliwiono osobom zamieszkałym w Polsce, lub za granicą, wysłanie zapytania celem uzyskania informacji dot. zasad nabywania prawa do emerytury lub renty, obliczania wysokości świadczeń osobom, które posiadają okresy ubezpieczenia lub zamieszkania w państwach członkowskich UE/EOG/Szwajcarii oraz państwach, z którymi Polskę łączą umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym, jak również na temat zasad wypłaty (w tym transferu nabytych świadczeń za granicę do państwa zamieszkania).

   

  Skorzystać z serwisu może każdy, kto zarejestruje się na profilu (konieczne jest podanie daty urodzenia, imienia i nazwiska, adresu e - mail) lub w przypadku uprzedniej rejestracji po zalogowaniu się do serwisu. Odpowiedź na pytanie skierowane do ZUS, osoba zainteresowana otrzymuje na wskazany w profilu adres poczty elektronicznej.

  Aby zadać pytanie należy wskazać państwo ostatniego zatrudnienia (ubezpieczenia) poza granicami Polski spośród listy państw członkowskich UE/EOG/Szwajcarii oraz państw, z którymi Polskę łączą umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym.

   

  Wykaz jednostek ZUS, które są właściwe w stosunku do osób posiadających okresy ubezpieczenia lub zamieszkania w danym państwie członkowskim UE/EOG/Szwajcarii, lub w państwie umownym umożliwia prawidłowe skierowanie pytania do właściwej jednostki ZUS.

   

  Usługa umożliwia również zadanie pytania do wybranego oddziału ZUS, który zajmuje się rozpatrywaniem złożonego wniosku w celu uzyskania informacji, na jakim etapie jest sprawa oraz dodatkowych informacji w sprawie.

   

  Referat ds. Konsularnych nie pośredniczy w kontaktach z ZUS w Tarnowie.

   

   

  Társadalombiztosítási Igazgatóság – kérdések feltevése

   

  A Konzuli Ügyek Referátuma tisztelettel tájékoztatja, hogy a Társadalombiztosítási Igazgatóság (Zakład Ubezpieczeń Społecznych – ZUS) elektronikus formában lehetővé tette kérdések feltevését és válaszadást a nyugdíjak és rokkant nyugdíjak folyósítását érintő ügyekben, amelyek uniós és kétoldalú koordináció alá esnek.

   

  Azok a személyek, akik információt szeretnének kapni a Lengyelországban ledolgozott időszak után számított nyugdíjakról és rokkant nyugdíjakról, vagy esetleges, Lengyelországból Magyarországra átadott a nyugdíjakat, rokkant nyugdíjakat érintő esetleges pontatlanságokat szeretnének tisztázni, kapcsolatba léphetnek a társadalombiztosítás Tarnówi Igazgatóságával.

   

  Címe:

  ZUS Oddział w Tarnowie Wydział Rent Zagranicznych (Társadalombiztosítás Tarnówi Fiókja Külföldi Rokkant-nyugdíjak Osztálya)

  ul. Sienkiewicza 77

  33 - 300 Tarnów

  Tel.: 0048 – 14 – 632 75 69

  E-mail: wrumiitarnow@zus.pl

   

  Magyar nyelven is lehet írni!

   

  Ezen kívül a  www.e-inspektorat.zus.pl a Lengyelországban, vagy külföldön élő személyeknek lehetővé tették, hogy kérdéseket küldjenek a nyugdíjak és rokkant nyugdíjak jogosultságának megszerzése ügyében az nyugdíjellátás összegének kiszámítása ügyében olyan személyek esetében, akik biztosítási, vagy lakhatási időszakokkal rendelkeznek az EU/Európai Gazdasági Övezet/Svájc országaiban, valamint olyan országokban, amelyekkel Lengyelország a szociális ellátásról nemzetközi szerződéseket kötött, valamint a kifizetések elveiről (ezen belül a szerzett nyugdíjellátásnak külföldre, a lakóhelyére történő átutalás elveiről).

   

  A szervizt mindenki használhatja, aki bejelentkezik a profilon (szükséges a születési dátum, családi és keresztnév, valamint az e-mail megadása), vagy abban az esetben, ha előzetesen bejelentkezett a szervizben. Az Igazgatóságnak feltett kérdésre a választ a személy az elektronikus posta megadott címére kapja.

   

  Ahhoz, hogy feltegyenek egy kérdést, meg kell jelölni a Lengyelország határain kívül levő legutóbbi foglalkoztatási (biztosítási) helyet az EU/Európai Gazdasági Övezet/Svájc tagországban, vagy olyan országban, amellyel Lengyelország szerződést kötött a szociális ellátásról.

   

  A TB igazgatóságainak jegyzéke, amelyek illetékesek az adott EU/Európai Gazdasági Övezet/Svájc országban biztosítással rendelkező, vagy lakó személyek vonatkozásában, vagy olyan országban, amely Lengyelországgal a szociális ellátásról szóló szerződést kötött, lehetővé teszi a kérdésnek a megfelelő Igazgatóságához történő átirányítását.

   

  A szolgáltatás lehetőséget ad arra, hogy a feltett kérdést a megválasztott Igazgatóságnak feltegyék, amely Igazgatóság foglalkozik a benyújtott indítvány elbírálásával, arról szóló információszerzés céljából, hogy az ügy elbírálása milyen szakaszban van és pótlólagos információt nyújtson az ügyben.

   

  A Konzuli Ügyek Referátuma nem közvetít a Tarnówi Igazgatósággal fenntartott kapcsolatokban.

   

   

  WYMIANA DOWODÓW OSOBISTYCH

   

  Referat ds. Konsularnych Ambasady RP w Budapeszcie uprzejmie przypomina, że każdy obywatel polski ma nie tylko prawo, ale i obowiązek posiadania dowodu osobistego. Obywateli polskich zamieszkujących długoterminowo lub na stałe poza Polską dotyczy jedynie prawo do posiadania dowodu osobistego.

  Obecnie złożenie wniosku o wydanie i odbiór dowodu osobistego może mieć miejsce tylko w kraju. Podobnie odbiór dokumentu może nastąpić tylko w kraju.

  Wniosek o wydanie dowodu osobistego należy złożyć w urzędzie ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce. Ze względu na ew. krótszy pobyt w Polsce można jednocześnie złożyć wniosek
  o wydanie dowodu osobistego w trybie przyspieszonym. Obecnie odbiór dokumentu następuje tylko w urzędzie, w którym złożony został wniosek. Dowód osobisty można odebrać tylko osobiście.

  Informujemy, że dopiero od roku 2015 planowane jest uruchomienie elektronicznego Rejestru Dowodów Osobistych, do którego dostęp będą miały urzędy gmin. Dzięki temu będzie można złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego w dowolnej gminie na terenie całego kraju, niezależnie od miejsca zamieszkania. Będzie także możliwość elektronicznego przesłania wniosku o wydanie dowodu.

  Osobom posiadającym dowód osobisty przypominamy o konieczności jego wymiany, w przypadku upływu terminu jego ważności. Obecnie dowody osobiste wydawane są z okresem ważności na 10 lat. Wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego należy złożyć nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dokument.

  Zwracamy uwagę, że osoby posiadające dowody osobiste, które utraciły ważność są zobowiązane do wymiany ich na nowe. Od 1 stycznia br. zmieniają i zaostrzają się przepisy. Osobom, które mają nieważny dowód osobisty, grozi grzywna do 5 tys. złotych lub areszt!

  W dowodach osobistych osób nie posiadających miejsca zamieszkania w Polsce nie wpisuje się adresu.

   

  Wymagane dokument

  1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego.

  2. Dotychczasowy dowód osobisty - do wglądu,

  3. Dwie wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, odzwierciedlające aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiające tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.

  4. Odpis skrócony aktu urodzenia, w przypadku osób, które nie zawarły małżeństwa, odpis skrócony aktu małżeństwa. Urząd może zażądać okazania dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby. Jeżeli dane zawarte w dowodzie nie uległy zmianie a w dokumentacji znajdują się odpisy akt stanu cywilnego – ponowne ich złożenie nie jest wymagane.

   

  Dowód osobisty mogą otrzymać również dzieci do 13 roku życia.

   

  Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego.

  2. Dwie wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, odzwierciedlające aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiające tę osobę bez nakrycia głowy i okularów
  z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.

  3. Na żądanie organu: dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby.

  4. Uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów prawnych.

  Przy składaniu wniosku dziecka poniżej 13 roku życia wymagana jest obecność obydwojga rodziców (nie małżonków). Odbioru dokumentu może dokonać jedno z rodziców.

  Obywatele polscy, którzy nigdy nie mieszkali w kraju mogą ubiegać się o wydanie dowodu osobistego w Warszawie.

   

  Wydanie i wymiana dowodu osobistego są bezpłatne.

   

  Warto pamiętać, że ważny dowód osobisty uprawnia posiadacza do podróżowania i pobytu w większości krajów Europy.

  Zachęcam Państwa do wykorzystania pobytu w Polsce i wyrobienia dowodu osobistego.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: