close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • KOMUNIKATY

  • Elektroniczna usługa dla klientów ZUS

   

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił w formie elektronicznej możliwość zadawania pytań i otrzymywania odpowiedzi w sprawach świadczeń emerytalno-rentowych podlegających koordynacji unijnej i bilateralnej.


   
  Usługa na stronie internetowej www.e-inspektorat.zus.pl umożliwia osobom zamieszkałym w Polsce, jak i za granicą, wysłanie zapytania celem uzyskania informacji dotyczących zasad nabywania prawa do emerytury lub renty, obliczania wysokości świadczeń osobom, które posiadają okresy ubezpieczenia lub zamieszkania w państwach członkowskich UE/EOG/Szwajcarii oraz państwach, z którymi Polskę łączą umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym, jak również na temat zasad wypłaty (w tym transferu nabytych świadczeń za granicę do państwa zamieszkania).
   

  Skorzystać z serwisu może osoba, która dokona rejestracji profilu lub w przypadku uprzedniej rejestracji po zalogowaniu się do serwisu. Odpowiedź na pytanie skierowane do ZUS, osoba zainteresowana otrzymuje na wskazany w profilu adres poczty elektronicznej.
   

  Aby zadać pytanie należy wskazać państwo ostatniego zatrudnienia (ubezpieczenia) poza granicami Polski spośród listy państw członkowskich UE/EOG/Szwajcarii oraz państw, z którymi Polskę łączą umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym. Wykaz jednostek ZUS, które są właściwe w stosunku do osób posiadających okresy ubezpieczenia lub zamieszkania w danym państwie członkowskim UE/EOG/Szwajcarii, lub w państwie umownym umożliwia prawidłowe skierowanie zapytania przez osobę zainteresowaną do właściwej jednostki ZUS.


  Usługa umożliwia również zadanie pytania do wybranej jednostki ZUS, która zajmuje się rozpatrywaniem złożonego wcześniej wniosku w celu uzyskania informacji, na jakim etapie jest sprawa oraz dodatkowych informacji w sprawie.

   


   

  • Dla podróżujących na Węgry i przez terytorium Węgier

   

  Planującym podróż na lub przez Węgry przypominamy o konieczności posiadania ważnego dokumentu podróży (paszportu lub dowodu osobistego). Ten obowiązek dotyczy także dzieci (tzn. osób poniżej 18. roku życia). Radzimy sprawdzić przed podróżą datę ważności dokumentów.

   

  Brak ważnego dokumentu może spowodować utrudnienia w podróży lub wręcz niemożność jej kontynuowania. Granicę zewnętrzną strefy Schengen tzn. w przypadku Węgier granicę z Rumunią, Serbią i Chorwacją przekroczyć można jedynie z ważnym paszportem lub dowodem osobistym, a granicę z Ukrainą tylko z ważnym paszportem.

   

  UWAGA! Akt urodzenia i legitymacja szkolna nie są dokumentami podróży i nie pozwalają dzieciom i młodzieży podróżującym z rodzicami na kontynuowanie podróży.

   

  Podczas pobytu na Węgrzech należy posiadać ważny paszport lub dowód osobisty. Na prośbę policji każdy ma obowiązek wylegitymować się dowodem tożsamości. Odmowa grozi zatrzymaniem do potwierdzenia tożsamości.

   

  •             W razie WYPADKU lub AWARII kierowca/właściciel pojazdu powinien skontaktować się z ubezpieczycielem pojazdu, który wskaże sposób postępowania zależny od polisy (np. firmę, z którą współpracuje, z której usług można korzystać).

   

  •             W razie WYPADKU lub AWARII sugerujemy NIE korzystać z usług firm (autoserwis, pomoc drogowa itp.), które przybyły bez wezwania, NIE ulegać naciskom i NIE podpisywać wręczanych przez takie firmy umów, dokumentów czy faktur.

   

  •             W razie WYPADKU lub AWARII sugerujemy sfotografować lub sfilmować (np. telefonem komórkowym) m.in. miejsce wypadku, ustawienie pojazdów, ślady hamowania, tablice rejestracyjne pojazdów ewentualnych świadków i służb drogowych, znaki drogowe w miejscu wypadku itp.

   

  •             Pomoc drogowa automobilklubu węgierskiego Magyar Autóklub (odpowiednik PZMot) jest czynna 24h. Telefony: 188 lub +36 1 345 1800, http://www.autoklub.hu/ - obsługa w jęz. angielskim.

   


   

  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w zbiorach konsularnych

   

  Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
   

  1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, Pana/Pani danych osobowych jest Minister Spraw Zagranicznych z siedzibą w Polsce, w Warszawie (00-580), Al. J. Ch. Szucha 23.
    
  2. Konsul RP wykonuje obowiązki administratora w stosunku do danych zawartych w prowadzonych przez niego zbiorach konsularnych.
    
  3. Minister Spraw Zagranicznych powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który realizuje swoje obowiązki w odniesieniu do danych przetwarzanych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
   i placówkach zagranicznych.

   Dane kontaktowe IOD:

   adres siedziby: Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa
   adres  e-mail: iod@msz.gov.pl
    

  4. Dane zawarte w zbiorach konsularnych przetwarzane są na podstawie przesłanek zawartych w art. 6 lit. c., d. i e. RODO w celu realizacji przez konsula RP zadań określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo konsularne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1545, z późn. zm.) oraz przepisach szczególnych.  
    
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych.
    
  6. Dostęp do danych posiadają wyłącznie osoby uprawnione przez Administratora.
    
  7. Dane podlegają ochronie na podstawie przepisów RODO i nie mogą być udostępniane osobom trzecim, nieuprawnionym do dostępu do tych danych, a także nie będą przekazywane do państwa trzeciego, które nie spełnia gwarancji ochrony co najmniej równorzędnej do tej przewidzianej przepisami RODO. Dane mogą być przekazane do państwa trzeciego wyłącznie w przypadku, gdy obowiązek taki określony jest w prawie polskim lub prawie Unii Europejskiej, zgodnie z przepisami art. 44 - 46 RODO.
    
  8. W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej, przysługują Pani/Panu prawa do kontroli przetwarzania danych, określone w art. 15-19 i art. 21 RODO, w  szczególności prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
    
  9.  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który będzie miał wpływ na podejmowanie decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpłynąć. Dane nie będą poddawane profilowaniu.
    
  10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres:
   Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

   ul. Stawki 2

   00-193 Warszawa.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: