close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • OPIEKA KONSULARNA

 • Konsul/Referat ds. Konsularnych MOŻE POMÓC obywatelowi w wyjątkowych przypadkach, przede wszystkim ratowania życia i zdrowia ludzkiego, zagrożenia bezpieczeństwa itp.


  TELEFON KONSULA DYŻURNEGO W NAGŁYCH WYPADKACH PO GODZINACH URZĘDOWANIA
  I W DNI WOLNE
  Tel. kom.: (+36) 204 729 502
  Tel. kom.: (+36) 703 139 484 (Konsul Honorowy w Segedynie)


  Telefon ten służy ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego, ewentualnie nawiązaniu kontaktu z bliskimi poszkodowanych czy zatrzymanych obywateli polskich.


  Telefon ten NIE SŁUŻY udzielaniu informacji turystycznych, o usługach itp. Nieznajomość języków obcych, nieporozumienia pomiędzy klientem a usługodawcą, konieczność opłacenia mandatu za wykroczenie, poszukiwanie usług itp. nie są nagłymi wypadkami.


  Konsul z urzędu podejmuje działania, jeśli okoliczności wskazują na dyskryminację obywateli i podmiotów polskich. Zaznaczamy jednak, że np. kilkutygodniowy okres oczekiwania na odpowiedź urzędu węgierskiego nie nosi raczej znamion dyskryminacji.

   

  Pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych
   

  W przypadku utraty paszportu lub dowodu osobistego można złożyć wniosek o wydanie paszportu tymczasowego na powrót do miejsca zamieszkania. Konsul może - po uprzednim potwierdzeniu tożsamości - wydać taki dokument. Konieczne jest osobiste stawienie się w Referacie ds. Konsularnych (małoletni w towarzystwie obydwojga rodziców).


  W razie utraty pieniędzy konsul może w wyjątkowych przypadkach:
  - pośredniczyć w nawiązaniu kontaktu z krewnymi lub znajomymi w Polsce, którzy mogą przesłać pieniądze,
  - w uzasadnionych przypadkach, jeżeli nie ma innych możliwości przekazania pieniędzy, wypłacić wnioskującemu kwotę, jaka zostanie wpłacona przez krewnych lub znajomych na konto Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie,
  - w szczególnie uzasadnionych przypadkach udzielić pomocy finansowej, niezbędnej na powrót do granicy Polski najtańszym środkiem transportu, o ile turysta zobowiąże się do zwrotu pożyczki po powrocie.


  W przypadku zatrzymania, aresztowania lub pozbawienia wolności obywatel polski ma prawo wnioskować o kontakt z konsulem.

  Na wniosek zatrzymanego konsul może:
  - powiadomić rodzinę o aresztowaniu
  - uzyskać od władz miejscowych i przekazać zainteresowanemu informację o powodach zatrzymania, przewidywanej w ustawodawstwie sankcji karnej za popełnienie zarzucanego czynu, czasie trwania procedury sądowej oraz ewentualnej możliwości zwolnienia, a także dostarczyć aresztowanemu listę adwokatów

  - utrzymywać kontakt z zatrzymanym.


  W przypadku śmierci obywatela polskiego na terenie Węgier konsul, za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego, właściwego dla miejsca zamieszkania zmarłego, powiadamia krewnych w kraju oraz w ograniczonym zakresie służy pomocą w załatwieniu formalności na Węgrzech.
  W przypadku sprowadzania ciała do kraju koszty z tym związane ponosi ubezpieczyciel, natomiast w przypadku braku odpowiedniego ubezpieczenia pokrywa je wyłącznie rodzina.


  Kiedy konsul nie może pomóc?


  Niestety, uprawnienia Konsula są ograniczone. Konsul/Referat ds. Konsularnych NIE MOŻE WYRĘCZAĆ obywatela w realizacji spraw, które zainteresowany może wykonać samodzielnie, poprzez ubezpieczyciela/prawnika/bliskich i znajomych/wynajętych usługodawców, pracodawcę itp., podobnie nie może podejmować decyzji i dokonywać wyboru w imieniu zainteresowanego.


  Konsul NIE MOŻE m.in.:
  - wydać dokumentów/zaświadczeń zastępujących utracony dowód rejestracyjny, prawo jazdy, różnego rodzaju zezwolenia (licencje żeglarskie, ubezpieczenia itp.)
  - regulować jakichkolwiek zobowiązań finansowych, takich jak długi, grzywny, mandaty, koszty postępowania sądowego, usług itp.
  - świadczyć usług, które wykonują biura turystyczne, banki, pośrednicy branżowi, firmy ubezpieczeniowe oraz firmy transportowe,
  - pośredniczyć np. w uzyskaniu zgody na zatrudnienie czy uzyskaniu zakwaterowania,
  - ingerować w konflikty dotyczące niewywiązywania się ze zobowiązań jednej ze stron wynikających z zawartych przez nie umów cywilnoprawnych (stosunek pracy, zakup usług turystycznych etc.)
  - pełnić funkcji adwokata lub angażować za osobę zainteresowaną pełnomocnika (może natomiast dostarczyć zainteresowanemu przykładową listę adwokatów deklarujących np. znajomość jęz. polskiego).

  Konsul NIE MOŻE też udzielać porad prawnych.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: