close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • ZGONY

 • Postępowanie w przypadku zgonu obywatela polskiego na Węgrzech

  Konsul wystawia zezwolenie na przewóz zwłok/prochów/szczątków ludzkich

  W przypadku zgonu obywatela polskiego na Węgrzech wskazane jest jak najpilniejsze powiadomienie Referatu Konsularnego Ambasady RP w Budapeszcie o zgonie danej osoby, z podaniem pełnych danych osobowych zmarłego, daty i miejsca śmierci, miejsca planowanego pochówku w Polsce (przesłanie faxem decyzji starostwa lub urzędu miejskiego: fax nr 00-361/351 17 25. ).

  Zanim Konsul przystąpi do działania, musi uzyskać oficjalne potwierdzenie zgonu od władz miejscowych.

  Do zadań rodziny należy skontaktowanie się z firmą pogrzebową i ustalenie z nią szczegółów dot. załatwienia formalności wydania zwłok i uzyskania koniecznych dokumentów na Węgrzech oraz transportu zwłok/prochów/szczątków do Polski. Zalecamy sprawdzenie warunków w kilku przedsiębiorstwach pogrzebowych (różnice w kosztach są znaczne); polecamy kontakt ze Stowarzyszeniem Funeralnym, gdzie znajduje się lista firm i przydatne informacje - http://www.stowarzyszeniefuneralne.pl/.

  Konsul wystawia zezwolenie na przewóz zwłok do Polski po przedstawieniu wszystkich dokumentów (koszt wg aktualnej tabeli opłat konsularnych).

  Zezwolenie na przewóz zwłok do Polski wydawane jest po przedłożeniu następujących dokumentów:

  • oryginału aktu zgonu;
  • zezwolenia właściwego starosty (prezydenta miasta szczebla powiatowego) w Polsce na sprowadzenie i pochowanie zwłok (dopuszczalne jest przesłanie dokumentu faksem);
  • zaświadczenia lokalnych władz stwierdzającego, że w rejonie i w czasie, w którym nastąpiła śmierć nie panowała epidemia choroby zakaźnej;
  • zezwolenia na wywiezienie zwłok, jeżeli takie zezwolenie jest wymagane przez miejscowe przepisy;
  • zaświadczenia domu pogrzebowego stwierdzającego, że zwłoki zostały przygotowane do przewozu, włożone do metalowej trumny, która zostanie szczelnie zamknięta oraz ze trumna nie zawiera niczego poza zwłokami;

  Uwaga: Trumna może być otwierana po przewiezieniu jej do Polski jedynie za zgodą prokuratury i stacji sanitarno-epidemiologicznej.


  W przypadku, gdy życzeniem rodziny jest kremacja zwłok konieczne jest pisemne oświadczenie w tej sprawie z poświadczeniem własnoręczności podpisu.
  Zezwolenie na przewóz do Polski urny z prochami wydawane jest po przedłożeniu następujących dokumentów:

  • oryginału aktu zgonu;
  • świadectwa kremacji (potwierdzonego Apostille w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RW); 
  • zezwolenia właściwego starosty (prezydenta miasta szczebla powiatowego) w Polsce na sprowadzenie i pochowanie zwłok (dopuszczalne jest przesłanie dokumentu faksem);
  • zezwolenie lokalnych władz na wywóz prochów;
  • zaświadczenia domu pogrzebowego stwierdzającego, że prochy zostały umieszczone w hermetycznie zamkniętym pojemniku, który nie zawiera nic poza nimi; (pojemnik musi być hermetycznie szczelny, nie pozwalając na otwarcie urny, czy wydostanie sie prochów na zewnątrz).

  Urnę może przewozić członek rodziny zmarłego lub firma pogrzebowa.

   Zezwolenie na przewóz do Polski szczątków ludzkich (noworodki martwe, płody, noworodki niezdolne do życia, które przeżyły 24 godz., pozostałości zwłok wydobyte po ekshumacji) - jak wyżej.

  W przypadku, gdy rodzina zmarłego nie zdecyduje się na transport zwłok/prochów/szczątków do Polski, wymagane jest oświadczenie z potwierdzonym podpisem. Pochówek zapewniają władze miejscowe.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: