close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY POLONIJNE

 • Polacy/Polonia na Węgrzech

   

  Historia bliskich stosunków polsko-węgierskich i obecności Polaków na Węgrzech  sięga tysiąclecia. Budowana przez pokolenia przyjaźń pomiędzy Polakami i Węgrami, która stała się  już pojęciem historycznym, jest bez wątpienia również rzadkim fenomenem w Europie. Przy takiej bliskości geograficznej, wiekowych powiązaniach dynastycznych, w regionie przepełnionym konfliktami politycznymi, etnicznymi, gospodarczymi, Polacy i Węgrzy prawie nigdy nie znaleźli się w bezpośrednim konflikcie. Ziemia węgierska była Polakom zawsze przyjazna i gościnna, nawet wtedy, gdy politycznie obydwa kraje stały po różnych stronach konfliktu, jak choćby w trakcie II wojny, gdy przyjęto nad Dunajem ponad sto tysięcy polskich uchodźców cywilnych i wojskowych. Ta tradycyjna i przysłowiowa już przyjaźń naszych narodów, mimo występujących przecież czasami różnic w ocenach politycznych, sporach gospodarczych, jest wartością wyjątkową.

   

  Wydarzenia polityczne i sytuacja ekonomiczna obu krajów miały bez wątpienia fundamentalne znaczenie dla osiedlania się Polaków na Węgrzech. Na ich tle można wskazać kilka głównych fal napływowych.

   

  Pierwsza fala zorganizowanej emigracji to osadnicy ze Spisza, Podhala, Muszyny, Krynicy, którzy w XVIII wieku zostali sprowadzeni na Węgry i osiedlili się w górskich rejonach, w okolicy Miszkolca. To właśnie dzięki nim, Polacy zostali uznani za jedną z 13 mniejszości narodowych. Połowa wieku XIX-go przyniosła fale emigracji politycznej po polskich powstaniach narodowych oraz polskich uczestników walk niepodległościowych na Węgrzech; koniec wieku XIX-go i początek XX-go to polska emigracja zarobkowa, głównie górnicy. W tym czasie powstała też polska kolonia na Kőbánya (obecnie X dzielnica Budapesztu). Ostatnia fala tradycyjnie rozumianej emigracji to okres II wojny światowej, kiedy to na Węgrzech pozostała część z ponad stutysięcznej grupy polskich uchodźców cywilnych i wojskowych. Emigracja powojenna, jeśli w ogóle o takiej można mówić, to osiedlanie się Polaków przede wszystkim ze względów osobistych, znacznie rzadziej ekonomicznych. Ze zrozumiałych względów to właśnie ta grupa jest najaktywniejsza i utrzymuje najściślejsze kontakty z macierzą. Wejście naszych państw do Unii Europejskiej nie spowodowało żadnej zmiany w strukturze Polonii.

   

  Według ostatniego spisu powszechnego przeprowadzonego na Węgrzech w 2011 roku 7001 osób zadeklarowały swoje polskie pochodzenie i poczucie przynależności do kultury i tradycji polskiej. W spisie z 2001 roku uczyniło to 2962 osoby. Największym skupiskiem Polaków jest Budapeszt, gdzie mieszka oficjalnie 2758 osób, które w spisie powszechnym wskazały przynależność do polskiej grupy narodowej. Przystąpienie Węgier i Polski do Unii Europejskiej nie spowodowała radykalnej zmiany w strukturze społeczności polskiej.

   

  Samorządy narodowości polskiej i organizacje polonijne

   

  Zgodnie z przyjętą przez węgierskie Zgromadzenie Narodowe 7 lipca 1993 roku Ustawą nr LXXVII - „O prawach mniejszości narodowych i etnicznych", Polonia węgierska została uznana - obok innych 12 grup narodowościowych - za „mniejszość narodową". Według zapisów Ustawy, mniejszością narodową na Węgrzech może być „każda grupa narodowościowa zamieszkująca na Węgrzech co najmniej od 100 lat, która wśród mieszkańców państwa znajduje się w liczebnej mniejszości. Jej członkami są obywatele węgierscy, a od pozostałych narodowości różnią ją język, kultura i tradycje".

   

  12 października 2014 roku razem z wyborami do samorządów terytorialnych odbyły się na Węgrzech wybory do samorządów mniejszości. W wyniku wyborów społeczność polska utworzyła 39 samorządów stopnia podstawowego - 16 dzielnicowych w Budapeszcie i 33 lokalne. Dodatkowo powstały samorządy stopnia nadrzędnego – krajowy i stołeczny. Dla porównania: po wyborach do samorządów czwartej kadencji (październik 2010 r.) mniejszość polska utworzyła 52 samorządy. Status narodowości daje pewne możliwości prawne, organizacyjne i finansowe dla działalności polonijnej, takie, jak np. tworzenie placówek oświatowych, wydawanie gazet i periodyków, tworzenie stałych audycji radiowych i telewizyjnych, inicjowanie działań służących pielęgnowaniu tradycji. Obywatele polscy na stałe zamieszkujący na Węgrzech korzystają w pełni z praw, jakie przysługują obywatelom UE.

   

  Obok samorządów mniejszości polskiej na Węgrzech działają także organizacje polonijne. Najstarsza to Polskie Stowarzyszenie Kulturalne im. gen. J. Bema (PSK posiadające trzy oddziały terenowe) - istnieje już od 1958 roku; Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech p.w. Św. Wojciecha (SPK posiada dwa oddziały terenowe na Węgrzech) - działa od 1993 roku. SKP jest prawnym opiekunem Domu Polskiego znajdującego się obok Polskiej Parafii Personalnej i PoloniaNova w Budapeszcie. Obok tych z długoletnią tradycją działają także inne organizacje, zarówno w Budapeszcie, jak i w innych zakątkach Węgier, m.in. Stowarzyszenie im. J. Sobieskiego, czy uważane za organizację polonijną Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznych Legion Wysockiego na Węgrzech. Liczne są towarzystwa i kluby przyjaźni polsko-węgierskiej m.in. w IV, VIII, XVII dzielnicach Budapesztu oraz m.in. w Balatonboglár, Békéscsaba, Eger, Esztergom, Érd, Győr, Kaposvár, Pécs, Szeged, Székesfehérvár, Szolnok.

   


   

  Oświata polonijna

   

  W oświacie polonijnej na Węgrzech zasadniczą rolę odgrywa Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Sándora Petőfiego przy Ambasadzie RP w Budapeszcie [1]. Uczęszczają tam zarówno dzieci polonijne, jak i dzieci osób delegowanych z Polski. Szkoła realizuje polski program edukacyjny i jest jedyną polską placówką oświatową na Węgrzech. W 2005 roku powstała Węgierska Szkoła Nauczania Języka Polskiego, prowadzona przez Ogólnopolski Samorząd Mniejszości Polskiej. Szkoła – dziś: Ogólnoktrajowa Szkoła Polska na Wegrzech[2] - wpisana jest w węgierski system oświaty i podlega nadzorowi tutejszego Ministerstwa Zasobów Ludzkich. Jest to jedna z pierwszych szkół mniejszościowych na Węgrzech, która powstała na bazie dotychczasowych szkółek niedzielnych. W szkole tej prowadzone są zajęcia z zakresu języka polskiego oraz wiedzy o kraju i kulturze polskiej.


  Na Węgrzech działają dwie katedry języka i kultury polskiej - na uniwersytecie ELTE w Budapeszcie[3], oraz na Katolickim Uniwersytecie w Piliscsaba[4]. Wieczorowe kursy języka polskiego prowadzi Instytut Polski[5].


  [1] Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Sándora Petőfiego przy Ambasadzie RP w Budapeszcie, 1025 Budapest, Törökvész út 15., tel.+361/3268306;  polish_school@gazeta.pl

  [2] Ogólnokrajowa Szkoła Polska na Węgrzech, 1102 Budapest, Állomás u. 10, tel. +361/2612748; szkolpol@polonia.hu

  [3] Uniwersytet ELTE (ELTE, Bölcsészettudományi Kar, Lengyel Filológiai Tanszék,) 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. tel. +361/4855211; +361/4855200 wew. 5144

  [4] Uniwersytet Katolicki im. Pétera Pázmánya w Piliscsaba, (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Szlavisztika - Közép-Európai Intézet), 2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1. tel. +3626/577000 wew. 2970; lengyel@btk.ppke.hu

  [5] Instytut Polski (Lengyel Intézet), 1065 Budapest, Nagymező u. 15. tel. +361/3115856; info@polinst.hu

   


  Kultura polonijna

   

  Zespół Pieśni i Tańca Ludowego „Polonez"

  1184 Budapest, Üllői út 400., info@polonez.hu

   

  Polonijna Grupa Wokalna „Wisła"

  1185 Budapest, Honvéd utca 71., motyka.imre@t-online.hu

   

  Forum Twórców Polonijnych

  1518 Budapest, Pf.53

   

  Muzeum i Archiwum Węgierskiej Polonii

  1102 Budapest, Állomás u. 10, Tel./fax: +361/200-4364260-8023, muzeum@polonia.hu

   


   

  Media polonijne 

   

  „Polonia Węgierska" – miesięcznik

  1102 Budapest, Állomás u. 10, Tel. +361/261-3479, polweg@polonia.hu

   

   „Głos Polonii" – kwartalnik

  1051 Budapest, Nádor u. 34, bem@bem.hu

   

  „QUO VADIS" – kwartalnik

  1103 Budapest, Óhegy u. 11 (adres korespondencyjny), http://www.parafiabudapest.com/

   

  www.polonia.hu - strona internetowa Polonii węgierskiej

  Wydawca: OSP na Węgrzech 1102 Budapest, Állomás u. 10

   

  Media węgierskie zajmujące się tematyką polonijną

   

  „Magazyn Polski" Redakcja Polska publicznego Radia Węgierskiego

  emisja w każdą sobotę (13.30-14.00) pr. MR4 (fale średnie 873 i 1188 kHz) lub za pośrednictwem internetu ze strony: www.radio.hu/

   

  „Magazyn RONDO" - audycja mniejszościowa przygotowywana przez publiczną Telewizję Węgierską (emisja raz w miesiącu w pr. 1 MTV i TV „Duna") lub za pośrednictwem internetu ze strony: www.mtv.hu

   


   

  Polskie duchowieństwo na Węgrzech

   

  Na Węgrzech czasowo posługę pełni ok. 24 polskich księży, zakonników oraz sióstr zakonnych. W Budapeszcie istnieje jedyna polska parafia personalna (X. dzielnica stolicy - historyczny rejon polskiej emigracji z przełomu XIX i XX wieku). Znajduje się tam jedyny na Węgrzech kościół polski p.w. Matki Boskiej Wspomożycielki - wzniesiony z inicjatywy polskiego misjonarza i patrioty - księdza Wincentego Danka (zmarł w 1945 r.) Świątynia została konsekrowana w 1930 roku przez Prymasa Polski Augusta Hlonda - w dziesiątą rocznicę Bitwy Warszawskiej. Siostry zakonne pracujące w parafii świadczą nieocenioną pomoc starszym, samotnym i chorym Polakom. Pozostali polscy duchowni i zakonnice czasowo przebywające na Węgrzech pracują głównie w środowiskach węgierskich.

   

  Siostry zakonne pracujące w parafii świadczą pomoc starszym, samotnym i chorym Polakom. Pozostali polscy duchowni i zakonnice, czasowo przebywający na Węgrzech, pracują głównie w środowiskach węgierskich.

   

   

  Polska Parafia Personalna w Budapeszcie

  1103 Budapest, Óhegy u. 11

  Tel. +361/4318414; +361/2625502

  Duszpasterstwo prowadzi ks. proboszcz Krzysztof Grzelak SChr

   

  Msze św. w niedzielę i święta:

  09.00   w języku węgierskim

  10.30   w języku polskim

  18.00   w języku polskim

  Msza św. w sobotę:

  17.00   w języku węgierskim

  Msze św. w dni powszednie:

  7.30    w języku węgierskim

   


   

  Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej

   

  Do najważniejszych wydarzeń minionych lat niewątpliwie należy zaliczyć ustanowienie w 2007 roku przez Parlamenty obu państw Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, który obchodzony jest 23 marca. Po raz pierwszy dzień przyjaźni obu naszych bratnich krajów świętowano w Győr w 2006 r. - odsłonięto wówczas pomnik przyjaźni polsko-węgierskiej. W 2007 roku dzień ten uroczyście świętowano w Przemyślu, w 2008 r. w Debreczynie, w 2009 roku w Krośnie, a gospodarzem święta w 2010 roku była III dzielnica Budapesztu (Óbuda), której miastem partnerskim jest warszawska dzielnica Bemowo. W 2011 roku centralne obchody Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej odbywały się w Poznaniu, w 2012 w Segedynie, a gospodarzem święta w 2013 roku Tarnów. W marcu 2014 roku uroczystości odbyły się w Egerze, a obchody w roku 2015 odbędą się w Katowicach. Tradycją stało się, że w obchodach udział biorą prezydenci obu państw.

   


   


   

  Polskie organizacje pozarządowe na Węgrzech

   

   

  L.p.

  Nazwa stowarzyszenia

  Przewodniczący, wiceprzewodniczący

  Adres

  Telefon, e-mail, web

  1.  

  Polskie Stowarzyszenie Kulturalne im. J. Bema na Węgrzech

  Przewodniczący:

  Eugeniusz Korek

  Nádor u. 34.

  1051 Budapest

  (+36 1) 311 0216
  Faks: (+36-1) 312 8204

  bem@bem.hu, http://www.bem.hu

  1.  

  Polskie Stowarzyszenie Kulturalne im. Józefa Bema, sekcja
  w Dunaújváros

  Przewodnicząca:
  Ewa Modrzejewska

  Szabadság út 38/b.

  2400 Dunaújváros

  +36 30 357 5208

  kolumnalas@o2.pl

  1.  

  Polskie Stowarzyszenie Kulturalne im. Józefa Bema, sekcja
  w Tata

  Przewodnicząca:

  Maria Broś

   

  (+34) 338-505

  +36 30 618-1071

  zbysia.bros@gmail.com

  1.  

  Polskie Stowarzyszenie Kulturalne im. Józefa Bema „Klub Polonia"

  Przewodniczący:

  Andrzej Straszewski

  József A. u. 11. IV. em. 1.

  8000 Székesfehérvár

  +36 20/5115062

  Faks: +36 22/379273
  straszewskia@freemail.hu

  1.  

  Polska Parafia Personalna

  Proboszcz:

  Krzysztof Grzelak SChr

  Óhegy u. 11.

  1103 Budapest

  (+36 1) 431 8414

  plebaniapl@onet.eu  www.parafiaBudapest.republika.pl

  1.  

  Stowarzyszenie Polskich Katolików na Węgrzech pw. Św. Wojciecha

  Przewodnicząca:

  Zdzisława Molnárné Sagun

  Óhegy u. 11.

  1103 Budapest

  tel./faks: (+36 1) 262 6908

  adalbert@enternet.hu

  http://www.domBudapest.com

  1.  

  Stowarzyszenie Polskich Katolików na Węgrzech pw. Św. Wojciecha - sekcja w Emőd

  Przedstawiciel:

  Zsoltné Kusztván

  Lőcsei út

  3234 Emőd-Istvánmajor

   

  1.  

  Stowarzyszenie Polskich Katolików na Węgrzech pw. Św. Wojciecha - sekcja w Ládbesenyő

  Przedstawiciele:

  Béláné Bubenkó ,

  Györgyné Szilágyi

   

   

  1.  

  Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Balatonboglár

  Przewodniczący:
  László Várnai

  Dobó István u. 26.

  8630 Balatonboglár

   

  1.  

  Polsko-Węgierskie Stowarzyszenie Kulturalne - Klub Polonia
  w Egerze

  Przewodniczący:
  Ödön Rittenbacher

  Kossuth Lajos u. 28.

  3300 Eger

  rodon@chello.hu

  1.  

  Stowarzyszenie Mniejszości Polskiej na Kőbányi

  Przedstawiciel:

  Richárdné Wygocki

  Ihász utca 26.

  1103 Budapest

   

  1.  

  Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej Legionu Wysockiego na Węgrzech

  Prezes:
  Emil Bogumił Nagy

  Ágoston u. 14 VIII/43.

  1032 Budapest

  06-20-550-3667

  nagy.emil@gmail.com

  http://www.wysocki.hu

  1.  

  Klub Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Újpeszcie

  Przewodniczący:
  György Priszler

  Intarzia u. 8.

  1046 Budapest

  (+36 30) 501 7953

  priszler.gyorgy@gmail.com

  1.  

  Koło Przyjaźni Węgiersko-Polskiej w Rákosliget

  Przewodnicząca:

  Mária Puskás

  Rákosmezei Repülők útja 36b.

  1174 Budapest

  Tel./Faks: +361/2573529;

  tel.: +3630/4273416

  e-mail: maryla@freemail.hu

  1.  

  Stowarzyszenie Kulturalne Przyjaźni Polsko-Węgierskiej

  Prezes:
  László Máté

  Szent István tér 8.

  5600 Békéscsaba

  (+36 70) 556 3022

  m-lbke@t-online.hu            

  http://www.mlbke.hu   

  1.  

  Towarzystwo Przyjaźni Węgiersko-Polskiej

  Przewodnicząca:
  Erzsébet Csombor

  Vörösmarty út 7.

  2500 Esztergom

  Tel.: +3630/2681065

  Faks: +3633/500406

  cso6599@mail.iif.hu

  1.  

  Polsko-Węgierskie Stowarzyszenie Kulturalne w Érd

  Przewodnicząca:
  Klára Bazsóné Megyes

  Adres do korespondencji:

  2049 Diósd, Mikszáth K. u. 8. Érd

  2030 Érd, Hivatalnok u. 14. (?)

  +36 70 222 31 49 +3670/5143275 +3623/365470

  e-mail: sebestyenewa@csukalib.hu
  rege-bela@freemail.hu

  1.  

  Stowarzyszenie PoloniaNova

  Przewodnicząca:

  Mária Felföldi

  Kékgolyó u. 29.

  1123 Budapest

  +361/200 4364
  e-mail: felfoldi@externet.hu
  www.polonianova.hu/

  1.  

  Polsko-Węgierskie Towarzystwo Przyjaźni w Kaposvár

  Przewodnicząca:

  Léva u. 1.

  7400 Kaposvár

   

  1.  

  Koło Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Sopronie

  Przewodnicząca:

  Danuta Kiss

  Várkerület 19.

  9400 Sopron

  Adres do korespondencji:

  Kossuth L. u. 4. II. em. 25.

  9400 Sopron

  +36 30 417 5907

  danuta_jach@hotmail.com               

  1.  

  Klub Polsko-Węgierski

  Przewodnicząca:

  Andrea Királyháziné Tisza

  Kossuth tér 1.

  5000 Szolnok

  (+ 36 56) 898 014, (+36 20) 468 0284

  lkoszolnok@chello.hu

  1.  

  Polskie Stowarzyszenie Kulturalne im. Jana III Sobieskiego

  Przewodnicząca:

  Anna Németh

  Nádor u. 22.

  9024 Győr

  +36 96/415-619

  jansobieski1999@freemail.hu

  1.  

  Polsko-Węgierskie Towarzystwo Historyczne im. Piłsudskiego

  Przewodniczący:
  János Kollár

  Otthon u. 46.

  9023 Győr

  00 36 70 524-71-72

  pannon.polonia@gmail.com

  www.pilsudski.eoldal.hu

  1.  

  Polsko-Węgierskie Stowarzyszenie Kulturalne w Szeged

  Przewodniczący:

  Karol Biernacki

  Osztrovszky u. 6.

  6721 Szeged

  karolb@vnet.hu

  1.  

  Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Węgierskiej „STO-LAT”
  w Nyíregyháza

  Przewodniczący:
  Tamás Bárkányi

  Úttörő út 20.

  4481 Nyíregyháza

  (+36 20) 930 8409

  tamas.barkanyi@btandsons.hu

  1.  

  Forum Polskich Twórców na Węgrzech

  Przedstawiciel:

  Andrzej Pedryc

  Állomás utca 10/B.

  1102 Budapest

  andrzej.pedryc@uni-corvinus.hu

  1.  

  Towarzystwo Przyjaźni Węgiersko-Polskiej w Bonyhád

  Przewodniczący:

  József Surján

   

   

  1.  

  Stowarzyszenie Derenk

  Prezes:
  Andrásné Poros

  Árpád u. 7. fsz. 3.

  3580 Tiszaújváros

  (+36 20) 450 3979

  borzamariann@tujvaros.hu              

  1.  

  Polskie Stowarzyszenie Młodzieżowe

  Przewodniczący:
  Zoltán József Erdős

  Adres do korespondencji:

  Szurdok dűlő 6.

  7635 Pécs

  + 36 20 773 8505

  http://www.bathory.eoldal.hu/

  lengyelifjak@gmail.com

  1.  

  Fundacja na rzecz Polaków na Węgrzech

  Przedstawiciel:

  Richárd Wygoczki

  Óhegy utca 11.

  1103 Budapest

   

  1.  

  Towarzystwo Przyjaźni Węgiersko-Polskiej, sekcja woj. Somogy

  Przewodniczący:
  Balázs Tamás Fekete

  Szent Imre u. 14.

  7400 Kaposvár

  +36 30 947 7899

  +36 82 421 111

  bimexmail@gmail.com

   


   

  Samorządy mniejszości polskiej na Węgrzech

   

  Zgodnie z przyjętą przez Zgromadzenie Narodowe Republiki Węgierskiej 7 lipca 1993 roku Ustawą nr LXXVII - „O prawach mniejszości narodowych i etnicznych", Polonia węgierska została uznana - obok innych 12 grup narodowościowych - za „mniejszość narodową". Według zapisów Ustawy, mniejszością narodową może być na Węgrzech „każda grupa narodowościowa zamieszkująca na Węgrzech od co najmniej 100 lat, która wśród mieszkańców państwa znajduje się w liczebnej mniejszości. Jej członkami są obywatele węgierscy, a od pozostałych mniejszości różni ją język, kultura i tradycje".

   

  12 października 2014 roku razem z wyborami do samorządów terytorialnych odbyły się na Węgrzech wybory do samorządów mniejszości. Mniejszość polska posiada obecnie swój samorząd w 19 dzielnicach Budapesztu oraz 26 miejscowościach na Węgrzech.

   


   

   

  DANE KONTAKTOWE DO SAMORZĄDÓW POLSKICH NA WĘGRZECH

   

   

  L.p.

  Samorząd

  Przewodniczący

  Członkowie

  Adres siedziby

  Telefon

  e-mail

  faks

  1.  

  Ogólnokrajowy Samorząd Narodowości Polskiej

  przewodnicząca

  Dr Rónayné Slaba Ewa

  wiceprzewodniczący:

  Lászlóné Róbert  Soboltynski,

  Zsolt Bátori

   

  członkowie:

  Elzbieta Maria Molnárné-Cieślewicz,

  Wieslawa Bárkányi, Urszula Małgorzata Bayerné Jura,

  András Buskó,

  János Sándor Kollár,

  István Rémiás,

  Ewa Rónayné Slaba, Maria

  Árpád István Szalai

  Korinna Katalin Wesolowski

  Widomskiné Novák Mária

  Maria Jolanta Zemplényi

  Állomás u. 10.

  1102 Budapest,

   

  261-17-98

  260-72-98

  olko@polonia.hu

  http://polonia.hu

  909-2856

  1.  

  Stołeczny Samorząd Narodowości Polskiej

  przewodnicząca

  Dr Dorota Várnai

  wiceprzewodnicząca

  Abrusán György Istvánné

  Akadémia u. 1. II. p.

  1054 Budapest

  302 5116

  flko@t-online.hu

  varnai.dorota@digikabel.hu

  abrusang@vnet.hu

  302-5116

  1.  

  Samorząd Narodowości Polskiej II dzielnicy Budapesztu

  przewodnicząca

  Mária Felföldi

  wiceprzewodniczący

  Ábel Bükkfalvy

  członek: Ábel János Bükkfalvy

  1026 Budapest,
  Tárogató út 116.

  200-4364, 30/657-6591

  argoklas@gmail.com˛

  bukkfalvy@gmail.com

  200-4503

  1.  

  Samorząd Narodowości Polskiej III dzielnicy Budapesztu

  przewodnicząca

  Korinna Wesolowski

  wiceprzewodniczący

  Endre Máté

  członek:

  Emil Bogumil Nagy

  Fő tér 3.

  1033 Budapest

  20/523-9112

  30/627-5232

  wkorina@gmail.com wysocki@indamail.hu

   

  1.  

  Samorząd Narodowości Polskiej Újpest

  przewodniczący

  Priszler György Istvánné

  wiceprzewodniczący

  György István Priszler

  członek:

  Ilona Mária Herich

  1041 Budapest

  Nyár u. 40./42.

  30/546-7642, 951 4759

  apriszler@gmail.com

  priszler.gyorgy@gmail.com

   

  1.  

  Samorząd Narodowości Polskiej Belváros-Lipótváros

  przewodnicząca

  Abrusán György Istvánné

  wiceprzewodniczący

  Andrzej Wesolowski

  członek:

  Mária Terézia Erdősi-Szücs

  1052 Budapest

  Vármegye u. 11-13.

  70/501-1959, 266-9377,

  283-1653

  abrusang@vnet.hu

   

  1.  

  Samorząd Narodowości Polskiej VII dzielnicy Budapesztu

  przewodniczący

  Olivér Hardy

  wiceprzewodnicząca

  Danuta Hardy

  członek:

  Jenő Hardy

  1072 Budapest

  Akácfa u. 4. II. em. 3.

  30/955-1969

  06/30 280 4480, 268 2498

  hardyoliver@hotmail.com

  dana_hardy@o2.pl

   

  1.  

  Samorząd Narodowości Polskiej VIII dzielnicy Budapesztu

  przewodnicząca

  Nagyné Trzcinska Renata

  wiceprzewodniczący

  Zoltán Danka

  członek:

  Dr Dorota Izabela Várnai

  1082 Budapest

  Vajdahunyad utca 1/b

  06/30-321-5904

  renatatrzcinska@gmail.com

   

  1.  

  Samorząd Narodowości Polskiej X dzielnicy Budapesztu

  przewodnicząca

  Wygocki Richardné

  wiceprzewodniczący

  Balázs Garai

  członek:

  Katarzyna Natalia Segesdy

  1105 Budapest

  Ihász u. 26.

   

  06/70 422 4069

  06/20 920 6630

  eubuilding@vipmail.hu

  eu-building@vipmail.hu balazs.garai@t-online.hu

   

  1.  

  Samorząd Narodowości Polskiej Újbuda

  przewodniczący

  Béla Pauer

  wiceprzewodniczący

  Károly Barsi

  członek:

  Mónika Právics

  1116 Budapest

  Kisköre u. 3.

  06/20 460 6026

  belapauer@yahoo.com

  barsi.karoly@gmail.com

   

  1.  

  Samorząd Narodowości Polskiej XII dzielnicy Budapesztu

  przewodniczący

  Dr Zoltán Nyítrai

  wiceprzewodnicząca

  Agnieszka Janiec-Nyítrai

  1126 Budapest

  Böszörményi út 40.

  06/30 335 4720

  06/30 544 8714

  zoltan.nyitrai@gmail.com

  janiec.nyitrai@gmail.com

   

  1.  

  Samorząd Narodowości Polskiej XIII dzielnicy Budapesztu

  przewodniczący

  Márton Stanislaw Lázár

  wiceprzewodniczący

  Marcin Kovács

  1134 Budapest

  Botond u. 15.II. e. / 45 A.

  06/70 610 4959, 06/30 424 7454

  lengyel13.hu@gmail.com, martonel@vp.pl

   

  1.  

  Samorząd Narodowości Polskiej Zugló

  przewodniczący

  Károly Pál

  wiceprzewodnicząca

  Krisztina Koziorowszki

  członek:

  Merényiné Glinka Lidia Halina

  1148 Budapest Pákozdi tér 13.

  20 917 8945,

  222 8678,

  70 326 6622

  pkarol@enternet.hu

   

  1.  

  Samorząd Narodowości Polskiej XVII dzielnicy Budapesztu

  przewodniczący

  András Buskó

  wiceprzewodniczący

  Róbert Zoltán Puskás

  członek:

  Marek Olejnik

  1172 Budapest

  Pesti út 165.

  30/973 7492, 258 0547

  busko.andras@gmail.com

  puskas0113@gmail.com

   

  1.  

  Samorząd Narodowości Polskiej XVIII dzielnicy Budapesztu

  przewodnicząca

  Balogh Katarzyna Miroslawa

  wiceprzewodnicząca

  Tóthné Szegedi Iwona

  członek:

  Patrícia Balogh

  1184 Budapest

  Üllői út 400.

  30/423 1368

  06/30 244 2157

  polonez@t-online.hu  

  sz.iwona@freemail.hu  

   

  1.  

  Samorząd Narodowości Polskiej XIX dzielnicy Budapesztu

  przewodniczący

  Ferenc Molnár

  wiceprzewodniczący

  Imre Dékán

  członek:

  István Ferenczi

  1194 Budapest

  Zombor u. 31.

  30/ 644 6439

  feelbt@freemail.hu

   

  1.  

  Samorząd Narodowości Polskiej XX dzielnicy Budapesztu

  przewodniczący

  Berényi András

  wiceprzewodnicząca

  Nagy Karolina

  członek:

  Rácz Lajos Bertalan

  1203 Budapest

  Kossuth L. u. 33.

  20/ 911 7546

  aberenyi@citromail.hu

  nagy.karolina@yahoo.com

   

  1.  

  Samorząd Narodowości Polskiej w Mieście na prawach Wojewódzkich Békéscsaba

  przewodnicząca

  Małgorzata Leszkó

  wiceprzewodniczący

  László Máté

  członek:

  Renáta Bogumila Korpa

  5600 Békéscsaba

  Szabadság tér 11-17.

  70/556 3022

  06/30 321 0608

  leszkomp@gmail.com

  m-lbke@t-online.hu  

   

  1.  

  Samorząd Narodowości Polskiej w Dunaújváros

  przewodnicząca

  Ewa Krystyna Modrzejewska

  wiceprzewodnicząca

  Krystyna Mudra

  2400 Dunaújváros

  Városháza tér. 1.

  30/357 5208, 25/522 960

  06/30 572 9666

  kolumnalas@o2.pl

   

  1.  

  Samorząd Narodowości Polskiej w Edelény

  przewodnicząca

  Zele Józsefné

  wiceprzewodnicząca

  Beőr Gáborné

  3780 Edelény

  István Király u. 52.

  70/346 9031

  zelejozsefne@freemail.hu

  beorkrisztin@citromail.hu

   

  1.  

  Samorząd Narodowości Polskiej w Egerze

  przewodnicząca

  Jadwiga Floriańska

  wiceprzewodniczący

  Ödön Rittenbacher

  członek:

  Dr Jolán Szabó

  3300 Eger,

  Kossuth L. u. 28.

  521-900

  06/30 303 9796

  rodon@chello.hu

   

  1.  

  Samorząd Narodowości Polskiej w Emőd

  przewodniczący

  Attila Veres

  wiceprzewodniczący

  Zsolt Kusztván

  3432 Emőd

  Kossuth tér 1.

  06/30 955 4337

  vattila2@t-online.hu

   

  1.  

  Samorząd Narodowości Polskiej w Esztergom

  przewodniczący:

  László Sándor Bayer

  wiceprzewodnicząca

  Zenona Kassai

  członek:

  Horváth Mihályné

  2500 Esztergom

  Széchényi tér 1.

  Adres do korespondencji: Galagonyás út 45.

  2500 Esztergom

  06-30/962-4866

  06/30 500 3759

  bayer2500@freemail.hu

  kassaizenona@freemail.hu

   

  1.  

  Samorząd Narodowości Polskiej w Érd

  przewodniczący

  Imre Molnár

  wiceprzewodniczący

  Roland Szczerba

  członek:

  Béla Pauer

  2030 Érd, Alsó u. 1.

  06/30 686 2448

  molnar.imre@gmail.com

  rolandszczerba@gmail.com

   

  1.  

  Samorząd Narodowości Polskiej w Gödöllő

  przewodniczący

  László Szabó

  wiceprzewodnicząca

  Mezővári Ottóné

  członek:

  brak danych

  Gödöllő

  Antalhegyi út 73.

  2100

  30/970 9981, 28/415 059

  06/20 561 9414

  lszabo47@gmail.com

  mezovari1@citromail.hu

   

  1.  

  Samorząd Narodowości Polskiej w Győr

  przewodniczący

  János Kollár

  wiceprzewodniczący

  Dr Imre Szomszéd

  członek:

  Joanna Baló

  9021Győr

  Baross Gábor u. 29.

  06/70 524 7172

  06/30 359 6881

  pannon.polonia@gmail.com

  drszomsz@kabelnet.hu

   

  1.  

  Samorząd Narodowości Polskiej w Kaposvár

  przewodnicząca Cserti Istvánné

  wiceprzewodniczący

  Balázs Fekete

  członek:

  Zajáczné Ryst Liliana Iwona

  7400  Kaposvár

  Szent Imre u. 14.

  30/281 7965, 82/427 161

  cserti.grazsina@gmail.com

   

  1.  

  Samorząd Narodowości Polskiej w Kazincbarcika

  przewodniczący Zoltán Tóth

  wiceprzewodniczący

  Zoltán Nagyházi

  3700 Kazincbarcika

  Alsóvárosi körút 43 fsz.

  20/361 2801

  t.zoltan62@freemail.hu

   

  1.  

  Samorząd Narodowości Polskiej w Kecskemét

  przewodniczący József Polyák

  wiceprzewodniczący

  Tibor Bakos

  członek:

  Mónika Polyák

  Kecskemét

  06/30 945 3000

  06/30 592 2280

   

   

  1.  

  Samorząd Narodowości Polskiej w Ládbesenyő

  przewodnicząca

  Fedor Kálmánné

  wiceprzewodnicząca

  Bubenkó Béláné

  3780 Ládbesenyő

  Kossuth út 64.

  06/20 255 1809

  06/30 824 5408

  onkormanyzat@ladbesenyo.hu   

  48/525 115

  1.  

  Samorząd Narodowości Polskiej w Miskolc

  przewodniczący Dénes Gyula Fekete

  wiceprzewodniczący

  Péter József Feledy

  członek:

  Gábor Fekete

  3525 Miskolc

  Városháztér 8.

  06/30 601 9792

  blackgabor@chello.hu

   

  1.  

  Samorząd Narodowości Polskiej w Mucsony

  przewodnicząca

  Widomskiné Novák Mária

  wiceprzewodniczący

  Vafnóczki Gyuláné

  członek: Csutka Istvánné

  3744 Mucsony

  Fő út 2.

  20/289-5686, 48/403 699

  06/30 205 0994

  widomski3@freemail.hu mibarkanyi@t-online.hu

   

  1.  

  Samorząd Narodowości Polskiej w Nyíregyháza

  przewodniczący Tamás Bárkányi

  wiceprzewodniczący

  Imre Bárkányi

  członek:

  Barbara Mikó

  4400 Nyíregyháza

  Árpád út 44.

  Adres do korespondencji: Mogyoró u. 1./A

  4481 Nyíregyháza

  20/930 8409

  tamas.barkanyi@btandsons.hu

  42/596 937

  1.  

  Samorząd Narodowości Polskiej w Pécs

  przewodnicząca

  Keményffyné Krawczun Halina

  wiceprzewodnicząca

  Bozenna Alina Tóka

  członek:

  Maria Jolanta Zemplényi

  7621 Pécs,

  Széchenyi tér 1.

  06/20 463 9630

  06/70 344 7623

  halinakrawczun@gmail.com

  alinatoka@gmail.com  

   

  1.  

  Samorząd Narodowości Polskiej w Sajószentpéter

  przewodniczący

  István Rémiás

  wiceprzewodniczący

  Bendzsák László

  3770 Sajószentpéter

  Kálvin tér 4.

  Adres do korespondencji: Táncsics Mihály u. 4.

  20/456 0647

  06/70 459 5835

  remistvan66@freemail.hu

   

  1.  

  Samorząd Narodowości Polskiej w Szeged

  przewodniczący

  dr Karol Franciszek Biernacki

  wiceprzewodnicząca

  Tóthné Jura Joanna Danuta

  członek:

  Sándor József Berger

  6721 Szeged

  Osztrovszky u. 6.

  Adres do korespondencji: Demeter u. 3.

  6726 Szeged

  70/313 9484, 62/424 248

  64patmos@gmail.com

  asiatoth@gmail.com

  62/425 199

  1.  

  Samorząd Narodowości Polskiej w Szentendre

  przewodniczący

  Krzysztof Grzegorz Szarkowicz

  wiceprzewodnicząca

  Alina Papiewska-Csapó

  członek:

  Mészárosné Zupka Joanna

  2000 Szentendre

  Városház tér 3.

  06/20 374 8204

  06 26/525 177

  kszarkowicz@gmail.com

  alusiapapiewska@gmail.com

   

  1.  

  Samorząd Narodowości Polskiej w Székesfehérvár

  przewodniczący

  Andrzej Bernard Straszewski

  wiceprzewodnicząca

  Tánczosné Minda Marianna

  członek:

  Solymossy Zoltán Lászlóné

  8000 Székesfehérvár

  Tolnai u. 14.

  30/390 1777

  22/312 548

  szlko@hdsnet.hu  straszewskia@freemail.hu

   

  1.  

  Samorząd Narodowości Polskiej w Mieście Szolnok na Prawach Wojewódzkich

  przewodniczący

  Zsolt Bátori

  wiceprzewodniczący

  Jacek Bagiński

  członek:

  Rita Lados

  Szolnok

  06/30 925 3503

  06/20 283 3654

  portus@t-online.hu  lkoszolnok@chello.hu  jacek.baginski@freemail.hu

   

  1.  

  Samorząd Narodowości Polskiej w Szögliget

  przewodniczący

  Gábor Bubenkó

  wiceprzewodniczący

  Imre Miliczki

  Diós út. 2.

  3762 Szögliget

  Kossuth Lajos utca 55.

  06/20 275 8561

  06/30 508 1232

  gbubika@gmail.com  imremiliczki@gmail.com

   

  1.  

  Samorząd Narodowości Polskiej w Tata

  przewodniczący

  Krisztián Csatay

  wiceprzewodnicząca

  Urszula Bozenna Kollár

  członek:

  Bros Stanislaw Wojciechné

  2890 Tata

  Kossuth tér 1.

  06/70 945 8381,

  34/588 641

  kisterseg@tata.hu

   

  1.  

  Samorząd Narodowości Polskiej w Tatabánya

  przewodniczący

  Árpád István Szalai

  wiceprzewodniczący

  Ferenc Németh

  członek:

  János Bagdány

  2800 Tatabánya

  Béla Király körtér 57.

  Adres do korespondencji: Ságvári E. út 44/A IV. 2 em 1 ajtó,

  06/30 449 4229

  06/20 928 6951

  matuskatb@citromail.hu

  piro-feri@chello.hu

   

  1.  

  Samorząd Narodowości Polskiej w Veszprém

  przewodnicząca

  Hanna Kövesdi

  wiceprzewodnicząca

  Boros Zoltánné

  członek:

  Barbara Plucinska-Kendli

  8200 Veszprém

  Hóvirág u. 24.

  06/30 271 8976

  kovesdi.a@invitel.hu

  boranya@freemail.hu

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: