close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY PRAWNE

 •  

  Sprawy spadkowe

  Referat ds. Konsularnych Ambasady RP w Budapeszcie informuje, e zgodnie z art. 15 ustawy o funkcjach konsulów RP (Dz.. U. Nr 215 poz.1823 z 2002r. ) konsul wykonuje czynności dotyczące zabezpieczenia i realizacji spadków lub innych należności w przypadku, gdy przysługują one Skarbowi Pastwa.

  Postępowanie w sprawach z wniosków polskich osób fizycznych i prawnych o udzielenie pomocy przez konsula w realizacji praw do spadku może nastąpić jedynie w wyjątkowych przypadkach, za uprzednią zgodą Ministra Spraw Zagranicznych.

  Odnośnie procedury załatwiania spraw spadkowych na Węgrzech najlepiej kontaktować się z kancelariami prawnymi (wykaz kancelarii znajduje się w oddzielnej zakładce).

   

  Transkrypcja (umiejscawianie) zagranicznych aktów stanu cywilnego

  Akt stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) dotyczący obywatela polskiego, a sporządzony za granicą, powinien zostać wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego.

  I . Rejestracja węgierskiego aktu małżeństwa zawartego między:

  1. obywatelami polskimi (wymóg zgłoszenia obu małżonków w konsulacie)

  Wymagane dokumenty:

  • podanie do USC o dokonanie transkrypcji aktu małżeństwa
  • odpis zupełny aktu małżeństwa ( házassági anyakönyvi kivonat) wystawiony przez węgierski urząd, nie starszy niż 12 miesięcy
  • ważne polskie dokumenty tożsamości obu małżonków
  • akt urodzenia (gdy zawierający małżeństwo był kawalerem/panną)
  • akt urodzenia, polski akt z poprzedniego małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, jeżeli zawierający małżeństwo był rozwiedziony/a
  • akt urodzenia, akt poprzedniego małżeństwa, akt zgonu współmałżonka, jeżeli zawierający małżeństwo był wdowcem/ wdową

  2. obywatelem/ką polskim/ą a cudzoziemcem/ką (wymóg zgłoszenia obu małżonków w konsulacie)

  Wymagane dokumenty:

  • podanie do USC o dokonanie transkrypcji aktu małżeństwa
  • odpis zupełny aktu małżeństwa ( házassági anyakönyvi kivonat) wystawiony przez węgierski urząd, nie starszy niż 12 miesięcy
  • ważny polski dokument tożsamości obywatela polskiego i dokument tożsamości obywatela kraju obcego
  • akt urodzenia (gdy zawierający małżeństwo był kawalerem/panną)
   (cudzoziemiec może przedstawić wielojęzyczny akt urodzenia, o ile został wydany przez kraj nie będący sygnatariuszem Konwencji Haskiej z 1961 r. lub Konwencji Ateńskiej z 1977 r. - konieczna będzie legalizacja takiego aktu przez placówkę dyplomatyczną, właściwą dla miejsca wystawienia tegoż aktu)
  • akt urodzenia, polski akt poprzedniego małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, jeżeli zawierający małżeństwo był rozwiedziony/a
  • akt urodzenia, akt poprzedniego małżeństwa, akt zgonu współmałżonka, jeżeli zawierający małżeństwo był wdowcem/ wdową

  Obywatel polski, który zawarł związek małżeński w węgierskim urzędzie, wraz z wnioskiem o transkrypcję aktu, składa oświadczenie o nazwisku noszonym po zawarciu małżeństwa. 

  W sytuacji, gdy małżeństwo zostało zawarte pomiędzy obywatelami polskimi, składają oni oświadczenie o swych nazwiskach, jak i o nazwiskach dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.

  Rejestracja węgierskiego aktu  małżeństwa następuje w urzędzie stanu cywilnego właściwego według ostatniego miejsca zameldowania wnioskodawcy w Polsce. W przypadku, gdy obywatele polscy nigdy nie mieszkali w Polsce, rejestracja następuje w USC dla m.st.Warszawy.

  II. Rejestracja węgierskiego aktu urodzenia (obecność obojga rodziców obowiązkowa)

  Wymagane dokumenty:

  • podanie obojga rodziców
  • odpis zupełny aktu urodzenia ( születési anyakönyvi kivonat) wystawiony przez węgierski urząd, nie starszy niż 12 miesięcy
  • polski akt małżeństwa rodziców, a gdy rodzice dziecka nie pozostają w ważnym związku małżeńskim - ich akty urodzenia
  • ważne dokumenty tożsamości rodziców
  • akt urodzenia, polski akt poprzedniego małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, jeżeli zawierający małżeństwo był rozwiedziony/a
  • akt urodzenia, akt poprzedniego małżeństwa, akt zgonu współmałżonka, jeżeli zawierający małżeństwo był wdowcem/ wdową

  Jeżeli przynajmniej jedno z rodziców dziecka jest obywatelem polskim, a rodzice nie pozostają w związku małżeńskim, ojciec może uznać ojcostwo przed polskim konsulem, przy czym musi to potwierdzić matka dziecka (w momencie składania oświadczenia o uznaniu ojcostwa lub w ciągu 3 m-cy). (W celu złożenia oświadczeń o uznaniu ojcostwa konieczne jest uzgodnienie spotkania z konsulem[1])

  Rodzice mogą dokonać transkrypcji aktu urodzenia dziecka tylko wtedy, gdy jest ono niepełnoletnie.

  III. Rejestracja węgierskiego aktu zgonu:

  Wymagane dokumenty:

  • odpis zupełny aktu zgonu ( halotti anyakönyvi kivonat) wystawiony przez węgierski urząd
  • polski akt urodzenia lub małżeństwa
  • ważny dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon
  • akt urodzenia, polski akt poprzedniego małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, jeżeli zawierający małżeństwo był rozwiedziony/a
  • akt urodzenia, akt poprzedniego małżeństwa, akt zgonu współmałżonka, jeżeli zawierający małżeństwo był wdowcem/ wdową

   

  Petenci proszeni są o dostarczenie fotokopii oraz przedstawienie do wglądu oryginałów wszystkich, składanych w Konsulacie, dokumentów.

  Podany schemat dotyczy sytuacji typowych - o ostatecznej procedurze decyduje Konsul, w oparciu o odnośne przepisy, biorąc pod uwagę specyfikę sprawy. 

   

  Uznanie ojcostwa dziecka

  Uznanie ojcostwa dziecka przed konsulem może nastąpić pod warunkiem, że oboje rodzice lub jedno z nich są obywatelami polskimi. Uznanie może dotyczyć tylko dzieci małoletnich, czyli do 18 roku życia. Ojcostwo można także uznać przed urodzeniem dziecka poczętego.

  Uznanie następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi (biologiczny ojciec), oświadczy że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi  jednocześnie, albo w ciągu 3 miesięcy (termin zawity) od dnia oświadczenia mężczyzny, że ten mężczyzna jest ojcem jej dziecka.
  Oba oświadczenia muszą mieć formę protokołu.

  Oświadczenia konieczne do uznania dziecka (oświadczenie mężczyzny i matki dziecka) może złożyć osoba pełnoletnia (18 lat) mająca pełną zdolność do czynności prawnej. (Osoba niepełnoletnia, która ukończyła lat 16, jak również osoba nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnej, może złożyć takie oświadczenie wyłącznie przed sądem).

  Oświadczenie nie może być złożone, jeżeli toczy się już postępowanie w tej sprawie przed innym organem (sąd lub kierownik USC). Nie może być też przyjęte oświadczenie, jeżeli zachodzą wątpliwości co do pochodzenia dziecka (np. domniemanie), jak również, jeżeli nastąpiło przysposobienie dziecka bez wskazania przysposabiającego.

  Odmowa przyjęcia oświadczenia wymaga, w terminie 7 dni, powiadomienia mężczyzny i matki dziecka o przyczynach odmowy i ewentualnej możliwości uznania ojcostwa przed sądem.
  Odpis pisma konsul przekazuje do USC właściwego dla sporządzenia aktu urodzenia dziecka.

   

  Wwóz broni i amunicji do Polski

  Przewóz broni i amunicji przez terytorium RP oraz jej przywóz do Polski może nastąpić na podstawie zaświadczenia wydanego przez właściwego terytorialnie konsula RP.

  Cudzoziemcy przybywający na terytorium RP, będący obywatelami UE, mogą przywozić i wywozić broń do Polski, odpowiadającą celom łowieckim lub w celu wzięcia udziału w imprezach sportowych, na podstawie zaświadczenia konsula lub Karty Broni Palnej, wydanej przez państwo członkowskie UE, jeżeli broń ta jest wpisana do Europejskiej Karty Broni Palnej i cudzoziemiec jest w stanie uzasadnić powód swojej podróży z bronią.

  W celu uzyskania odpowiedniego zaświadczenia od konsula RP należy przedłożyć następujące dokumenty:

  1.

  Ważny paszport lub dokument podróży.

  2.

  Zezwolenie na broń (należy załączyć informację, która z broni wymienionych w zezwoleniu ma być wwieziona do Polski oraz liczbę amunicji do tej broni, każdego z kalibrów, w przypadku broni o więcej niż jednej lufie).

  3.

  Dowód wykupienia polowania od upoważnionej, do organizacji polowań, polskiej jednostki gospodarczej, w przypadku wwozu do Polski broni, w związku z uczestnictwem w polowaniach.

  4.

  Zaproszenie organizatora - potwierdzenie organizacji sportowej z listą uczestników i egzemplarzy broni oraz potwierdzenie przez Komendę Wojewódzką Policji, właściwą dla miejsca organizowanej imprezy sportowej, w przypadku wwozu do Polski broni w związku z imprezami sportowymi.

  5.

  Rachunek ze sklepu lub umowę kupna-sprzedaży (w tym wypadku także zezwolenie na broń poprzedniego właściciela) oraz zezwolenie właściwej jednostki Policji w RP na zakup danej broni w przypadku wwozu broni zakupionej za granicą w celu dalszego użytkowania w Polsce.

   

  Zatrzymania i aresztowania

  Zgodnie z podpisaną przez Polskę i Węgry konwencją konsularną, władze węgierskie są zobowiązane do powiadomienia polskiego konsula na Węgrzech o każdym przypadku aresztowania lub zatrzymania polskiego obywatela w ciągu 3 dni od chwili aresztowania lub zatrzymania. Zadba on o to, by traktowano go nie gorzej niż obywateli węgierskich.

  Dodatkowo w przypadku aresztowania konsul może:

  • powiadomić o aresztowaniu rodzinę ,
  • wystąpić do władz miejscowych i uzyskać informacje o przyczynach zatrzymania, czasie trwania procedury sądowej, a także o ewentualnych możliwościach zwolnienia, dostarczyć aresztowanemu listę adwokatów (wyboru musi dokonać sam zatrzymany),
  • pomóc rodzinie w uzyskaniu zezwolenia na widzenie lub rozmowę telefoniczną,
  • odwiedzać aresztowanego w więzieniu bądź w inny sposób utrzymywać z nim kontakt (zgodnie ze wspomnianą konwencją konsularną po czterech dniach od aresztowania),

  Osobom przebywającym w aresztach i zakładach karnych na terenie Węgier przysługuje prawo wysyłania i otrzymywania korespondencji oraz kontaktu telefonicznego z rodziną. Jeśli postępowanie wobec osoby zatrzymanej nie zostało jeszcze zakończone wyrokiem, na prowadzenie korespondencji i rozmowy telefoniczne wymagana jest zgoda prokuratora. Koszty wysyłki listów oraz rozmów telefonicznych pokrywa sam zainteresowany.

   

  Pełnomocnictwa do doręczeń

   

  Lista polskich prawników i radców prawnych świadczących usługi w zakresie pełnomocnictwa do doręczeń

   

  Zgodnie z obowiązującymi od dnia 11 kwietnia 2011r. przepisami, w związku z nowelizacją Kodeksu postępowania administracyjnego (Kpa), przepisami ustawy z dnia 3 grudnia 2010r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi (Dz. U. z 2001. Nr 6, poz. 18), art. 40 § 4 i 5 Kpa stanowi, że: „Strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia". Powyższe dotyczy Wnioskodawców, składających za pośrednictwem placówki, wnioski o stwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego, czy też wnioski o umiejscowienie aktów stanu cywilnego. Składając wniosek należy koniecznie załączyć pełnomocnictwo do prowadzenia sprawy lub też pełnomocnictwo do doręczeń, ze wskazaniem osoby upoważnionej do odbioru oraz jej adresu zamieszkania na terenie Polski.

  Biorąc pod uwagę trudności, na jakie napotykają interesanci urzędów konsularnych przy znajdowaniu i ustanawianiu w Polsce pełnomocników do doręczeń, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, za pośrednictwem rad adwokackich i radcowskich, przygotowano listę z danymi prawników (głównie radców prawnych), którzy zgłosili gotowość świadczenia odpłatnych usług w zakresie przekazywania poczty pomiędzy urzędami w kraju i adresatami za granicą.

  Pragniemy podkreślić, że lista ma walor wyłącznie informacyjny. Interesanci urzędów konsularnych mogą ustanawiać pełnomocnikiem do doręczeń dowolną osobę w kraju. W przypadku, gdy interesant zdecyduje się na wybór prawnika z listy, powinien samodzielnie się z nim skontaktować i uzgodnić szczegóły pełnomocnictwa (w tym kwestię odpłatności).

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: