close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • INFORMACJA O KONIECZNOŚCI WYMIANY DOKUMENTÓW

 • Referat ds. konsularnych Ambasady RP w Budapeszcie informuje, że

  w razie zmiany danych zamieszczonych w dowodzie osobistym (np. nazwisko, adres zameldowania), obywatele polscy obowiązani są wymienić dowód osobisty w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę danych, albo od dnia sporządzenia aktu małżeństwa, stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa.

  WAŻNE !! Jeżeli osoby te nie złożą wniosku o wymianę dowodu osobistego we wskazanym terminie, posiadany przez nich dowód osobisty zostanie unieważniony z urzędu po upływie 4 miesięcy[1] od zaistnienia okoliczności obligującej do jego wymiany.

  W przypadku zmiany lub konieczności sprostowania danych, zamieszczonych w dokumencie paszportowym (nazwiska, imienia/imion, daty i miejsca urodzenia, płci, numeru PESEL) osoba posiadająca ważny dokument paszportowy jest obowiązana wystąpić o jego wymianę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu, stwierdzającego zmianę, albo sporządzenia aktu małżeństwa, stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 90 dni.

  W przeciwnym wypadku (zmiany w art. 37 ustawy o dokumentach paszportowych z 2006 r. od 19.02.2010r.) dokument paszportowy traci ważność po upływie 60 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu, stwierdzającego zmianę następujących danych: nazwiska, imienia (imion), daty i miejsca urodzenia, płci, nr PESEL, albo sporządzenia aktu małżeństwa, stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 4 miesiące.

  Rygorowi wynikającemu z art. 37 ustawy podlegają jedynie dokumenty paszportowe osób, których dane uległy zmianie po dniu 19 lutego 2010 roku. 
   


  [1] (podstawa prawna: art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 i ust 3 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: