close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY WIZOWE / VISAS

 • (English text below)

   

  ZŁOŻENIE WNIOSKU WIZOWEGO W KAŻDYM POLSKIM URZĘDZIE KONSULARNYM MUSI BYĆ POPRZEDZONE ELEKTRONICZNĄ REJESTRACJĄ WNIOSKU WIZOWEGO, ZARÓWNO O WIZĘ SCHENGEN, JAK I KRAJOWĄ.

   

  DOSTĘP DO REJESTRACJI INTERNETOWEJ ZNAJDUJE SIĘ POD ADRESEM:
  http://www.e-konsulat.gov.pl/

   

   ZNAJDUJĄ SIĘ TAM RÓWNIEŻ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDUR WIZOWYCH I WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW W FORMIE ELEKTRONICZNEJ.

   

   

  O wizę cudzoziemiec występuje w polskiej placówce konsularnej za granicą. Jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych, wskazania deklarowanego terminu pobytu na terytorium Rzeczpospolitej i podania m.in. celu wizyty. Konsul potwierdzi przyjęcie wniosku wizowego stosowną pieczęcią w paszporcie. Zależnie od rodzaju wizy i okresu ważności stosuje się zróżnicowane opłaty. W przypadku odmowy przez Konsula wydania wizy, wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

   

  Obywatele Węgier korzystają z prawa do swobodnego przemieszczania się na terytorium Schengen i nie potrzebują wizy aby podróżować do Polski. Obywatele Węgier przebywający na terytorium Polsce powyżej 90 dni, muszą złożyć wniosek o kartę pobytu w Urzędzie Wojewódzkim, właściwym dla swojego miejsca pobytu w Polsce.

   

  Posiadacze ważnej karty pobytu wydanej przez jedno z państw strefy Schengen mogą podróżować do Polski w okresie do 3 miesięcy bez konieczności posiadania wizy.

   

  Wnioski o wydanie wizy Schengen C oraz wizy krajowej D muszą zostać zarejestrowane w formie elektronicznej na stronie http://www.e-konsulat.gov.pl/.

   

  Rezerwując termin spotkania w konsulacie należy jednocześnie wypełnić elektroniczny wniosek o wydanie wizy. W celu rejestracji wniosku wizowego i umówienia spotkania należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

   

  1.            W prawym górnym rogu strony wybierz wersję językową.

   

  2.            Z lewej strony, w zakładce WIZA  wybierz „Wiza krajowa - rejestruj formularz” lub „Wiza Schengen – rejestruj formularz” w zależności od rodzaju wizy, o jaką aplikujesz.

   

  3.            Przeczytaj uważnie instrukcję i postępuj zgodnie z informacjami w niej zawartymi. Wybierz datę spotkania, a  system automatycznie wybierze Ci godzinę spotkania.

   

  4.            Wypełnij wniosek o wydanie wizy. Musisz wydrukować wniosek po zakończeniu procesu. W innym wypadku Twój wniosek zostanie odrzucony. Wypełnianie wniosku musisz zakończyć w ciągu 1 godziny.

   

  5.            Wypełniając wniosek pamiętaj o właściwym formacie wpisywanych dat (np. data urodzin, daty ważności paszportu, etc.): rok-miesiąc-dzień.

   

  6.            Po wypełnieniu aplikacji WYDRUKUJ JĄ NATYCHMIAST. Na ostatniej stronie znajdują się informacje dotyczące daty i godziny umówionego spotkania.

   

  7.            Na umówione spotkanie w konsulacie przynieś wydrukowany formularz wizowy oraz pozostałe dokumenty niezbędne do ubiegania się o wizę. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

   

   

  RODZAJE WIZ I PROCEDURA

   

  W paszporcie wnioskodawcy, o ile organ konsularny nie odmówi zgody na wjazd i pobyt, może znaleźć się wiza:

   

  1. lotniskowa; 

   

  2. tranzytowa; 

   

  3. wjazdowa w celu repatriacji; 

   

  4. pobytowa w celu: turystycznym, odwiedzin, udziału w imprezach sportowych, prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzenia działalności kulturalnej, udziału w konferencjach międzynarodowych, wykonywania zadań służbowych przez przedstawicieli organu państwa obcego oraz organizacji międzynarodowej, udziału w postępowaniu o udzielenie azylu, wykonywania pracy, naukowym, szkoleniowym, dydaktycznym, korzystania z ochrony czasowej, przyjazdu z przyczyn, o których mowa w art. 33 ust. 1 Ustawy o cudzoziemcach, pobytu małoletniego, o którym mowa w art. 34 Ustawy o cudzoziemcach, o którym mowa w art. 44 ust. 3, art. 61 ust. 3 lub art. 71a ust. 3 Ustawy o cudzoziemcach przesiedlenia się jako członek najbliższej rodziny repatrianta, realizacji zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE, dołączenia do obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub przebywania z nim, udziału w programie wymiany kulturalnej lub edukacyjnej albo programie pomocy humanitarnej lub programie wakacyjnej pracy studentów, dyplomatyczna; służbowa; kurierska, dyplomatyczna tranzytowa. 

   

  Wiza Schengen C

   

  Jeżeli cudzoziemiec zamierza przebywać na terytorium Polski lub innych państw Schengen łącznie (w czasie jednego lub kilku wjazdów) do 90 dni w okresie półrocznym liczonym od daty pierwszego wjazdu lub poruszać się po terytorium Schengen w celu tranzytu (pociągiem, samochodem, samolotem), musi aplikować o wizę Schengen C. Wiza ta upoważnia do pobytu na terytorium wszystkich państw Schengen. Wiza Schengen o ograniczonej ważności terytorialnej (C ważna tylko na Polskę lub z wyłączeniem określonego państwa/państw Schengen) upoważnia do pobytu jedynie na terytorium państwa/państw, na które jest ważna.

   

  Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o wizę Schengen C:

   

  1. Dokument podróży: - ważny minimum trzy miesiące po planowanym wyjeździe z Polski/strefy Schengen; - posiadający minimum 2 wolne strony; - wydany w okresie ostatnich 10 lat.

   

  2. Wypełniony i podpisany wniosek wizowy.

   

  3. Biometryczne zdjęcie.

   

  4. Opłata wizowa.

   

  5. Ubezpieczenie medyczne na wysokość minimum 30 tys. EUR ważne na całym terytorium Schengen.

   

  6. Dokumenty uzupełniające, potwierdzające: - cel wjazdu; - posiadanie zakwaterowania; - posiadanie środków utrzymania na wjazd, pobyt i wyjazd z terytorium Schengen lub Polski; - gotowość do opuszczenia terytorium Schengen po upłynięciu terminu ważności wizy. Rodzaj oraz ilość dokumentów uzupełniających może różnić się w zależności od urzędu konsularnego; w związku z tym zalecamy bezpośredni kontakt z właściwym urzędem konsularnym w celu uzyskania pełnej informacji co do dokumentów uzupełniających niezbędnych do złożenia wniosku wizowego.

   

  Wiza krajowa D

   

  Jeżeli cudzoziemiec zamierza przebywać na terytorium Polski łącznie (w czasie jednego wjazdu lub kilku) więcej niż 90 dni (minimum 91) w okresie półrocznym liczonym od daty pierwszego wjazdu, musi aplikować o wizę krajową D.

   

  Wiza krajowa (D) upoważnia do przebywania: na terytorium Polski na czas pobytu oraz okres ważności, na jaki została wydana oraz dodatkowo do poruszania się po terytorium pozostałych państw Schengen do trzech miesięcy w okresie półrocznym.

   

  Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o wizę krajową D:

   

  1. Dokument podróży.

   

  2. Wypełniony i podpisany wniosek wizowy.

   

  3. Biometryczne zdjęcie.

   

  4. Opłata wizowa.

   

  5. Ubezpieczenie medyczne.

   

  6. Dokumenty uzupełniające, potwierdzające: cel wjazdu; posiadanie środków utrzymania na wjazd, pobyt i wyjazd z terytorium Polski; konieczność przebywania na terytorium Polski powyżej 90 dni w okresie półrocznym. Rodzaj oraz ilość dokumentów uzupełniających może różnić się w zależności od urzędu konsularnego; w związku z tym zalecamy bezpośredni kontakt z właściwym urzędem konsularnym w celu uzyskania pełnej informacji co do dokumentów uzupełniających niezbędnych do złożenia wniosku wizowego. Konsulem właściwym jest zawsze konsul tego państwa Schengen, które stanowi państwo głównego celu pobytu. Jeżeli nie udajecie się Państwo w ogóle do Polski, to nie możecie złożyć wniosku o wizę Schengen w polskim urzędzie konsularnym. Jeżeli udajecie się Państwo do kilku państw Schengen, to polski konsul jest właściwy do rozpatrzenia wniosku jedynie, jeżeli pobyt w Polsce jest głównym celem wjazdu na terytorium Schengen lub Polska jest państwem w którym zamierzacie przebywać najdłużej. Dodatkowe informacje dotyczące pobytu cudzoziemców w Polsce, w tym długoterminowego można uzyskać na stronie Urzędu ds. Cudzoziemców.

   

  Tranzytowa wiza lotniskowa

   

  Jeżeli cudzoziemiec zamierza udać się samolotem z państwa trzeciego do państwa trzeciego i połączenie lotnicze przewiduje lądowanie na lotnisku położonym w strefie Schengen (na terytorium RP), a także  nie zamierza opuszczać międzynarodowej strefy tranzytowej lotniska oraz posiada obywatelstwo: Afganistanu, Bangladeszu, Demokratycznej Republiki Konga, Erytrei, Etiopii, Ghany, Iranu, Iraku, Nigeria, Paksitanu, Sudanu i Sri Lanki musi aplikować o tranzytową wizę lotniskową A.

   

  W przypadku planowanego tranzytu przez lotnisko położone na terytorium innego państwa Schengen niż Polska sugerujemy zwrócenie się z zapytaniem o obowiązek posiadania wizy lotniskowej bezpośrednio do urzędu konsularnego danego państwa. Tranzytowa wiza lotniskowa A upoważnia jedynie do wjazdu i pobytu w międzynarodowej strefie tranzytowej lotniska (nie upoważnia do wjazdu na terytorium Schengen czy opuszczenia strefy tranzytowej lotniska). Cudzoziemcy mogą przebywać na terytorium Polski (wizy krajowe D) lub Schengen (wizy jednolite C) przez okres przewidziany w wizie i w okresie ważności wizy. Wyjazd z Polski/strefy Schengen musi nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu ważności wizy (niezależnie od tego, ile dni cudzoziemiec wykorzystał z „czasu pobytu").

   


   

  VISAS

   

  The unified Schengen visa (C-type visa valid in Schengen states) entitles the holder to stay in the territory of all Schengen states.

   

  The Schengen visa with limited territorial validity (C-type visa valid only in Poland or with validity excluded for a specified Schengen state/states) only entitles the holder to stay in the territory of the state/states for which it is valid.

   

  National D-type visa

   

  If you intend to stay in the territory of Poland for a total of more than 90 days (at least 91 days) during one or more visits within a half-year period calculated from the date of first entry, you need to apply for a national D-type visa.

   

  The national D-type visa entitles the holder to:
  - stay in the territory of Poland throughout the period of its validity;
  - additionally move within the territory of other Schengen states for up to three months within a half-year period.

   

  Transit airport visa


  If you intend to travel by air from a third state to another third state with a stopover at an airport in the Schengen area (in the territory of the Republic of Poland) and also:
  (1) you do not intend to leave the international transit area of the airport and
  (2) you hold the citizenship of Afghanistan, Bangladesh, Democratic Republic of Congo, Eritrea, Ethiopia, Ghana, Iran, Iraq, Nigeria, Pakistan, Sudan or Sri Lanka,
  - you need to apply for an A-type airport transit visa.

   

  When planning transit through an airport situated in a Schengen state other than Poland, we advise you to directly contact a consulate of the country concerned for visa information.

   

  The A-type airport transit visa only entitles the holder to stay in the international transit area of the airport (it does not entitle the holder to enter Schengen territory or leave the transit area of the airport).

   

  How long can I spend in the territory of Poland/Schengen with a C- or D-type visa?


  The duration of stay for foreign nationals in Poland (holders of national D-type visas) or inSchengen territory (holders of unified C-type visas) is indicated in the visa (“duration of stay” expressed in numbers); a stay of this kind is only possible during the validity of the visa (“visa valid from….to….”).

   

  What documents do you need when submitting a C-type Schengen visa application?


  1. Travel document:
  - valid at least three months after your planned departure from Poland/Schengen territory;
  - with at least 2 blank pages;
  - issued within the last ten years.


  2. Completed and signed visa application form.


  3. Biometric photo.


  4. Visa fee.


  5. Health insurance of at least EUR 30000, valid in the entire Schengen territory.


  6. Supplementary documents, confirming:
  - the purpose of the visit,
  - possession of accommodation;
  - possession of sufficient funds to cover the cost of entry, stay and departure from the Schengen territory or Poland;
  - wilingness to leave Schengen territory after expiry of the visa.

   

  The types and number of supplementary documents may differ depending on the consular office. In this connection we advise you to contact the relevant consulate to obtain full information concerning the documents needed when submitting a visa application.

   

  What documents do you need when submitting a D-type national visa application?


  1. Travel document.


  2. Completed and signed visa application form.


  3. Biometric photo.


  4. Visa fee.


  5. Health insurance.


  6. Supplementary documents confirming:
  - the purpose of the visit,
  - possession of sufficient funds to cover the cost of entry, stay and departure from theterritory of Poland;
  - the necessity of staying in the territory of Poland for more than 90 days within a half-year period.

   

  The types and number of supplementary documents may differ depending on the consular office. In this connection we advise you to contact the relevant consulate to obtain full information concerning the documents needed when submitting a visa application.

   

  The consul of which Schengen state is competent to process your Schengen visa application?

   

  The consul of the Schengen state which is the main destination of your visit is always the consul competent to process your visa application.

   

  If you are not planning to visit Poland at all, you cannot submit your Schengen visa application to a Polish consular office.

   

  If you are going to visit several Schengen states, a Polish consul will be competent to process your application only if Poland is the main destination of your entry into Schengen territoryor if Poland is the state in which you intend to spend most of your time.

   

  If you intend to stay in the territory of Poland and/or any other Schengen states (during one or more visits) for a total of up to 90 days within a half-year period calculated from the date of first entry, or if you plan to pass through Schengen territory (by train, car or plane), you need to apply for a Schengen C-type visa. 

   

   

  GO TO E-KONSULAT TO APPLY FOR THE VISA !

  Countries whose citizens are not required to have a visa when entering Poland

   

   


   

   

  INFORMACJA DLA CZŁONKA RODZINY OBYWATELA UE

   

  Procedura dotyczy cudzoziemców, którzy podróżują do państwa członkowskiego będącego innym państwem członkowskim UE niż państwo, którego obywatelstwo posiada członek jego rodziny-obywatel UE, lub przebywają już w tym państwie.

   

  Rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy nie podlega opłacie. Osoby wnioskujące o wizę przyjmowane są w konsulacie bez obowiązku wcześniejszej rejestracji.

   

  Uproszczoną procedurę wizową stosuje się do członków rodzin obywateli państw członkowskich UE, obywateli państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej.

   

  Członkami rodziny obywatela UE są:

   

  • współmałżonek,
    
  • dziecko do 21. roku życia pozostające na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka,
    
  • rodzice pozostający na utrzymaniu na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka.

   

  W celu otrzymania wizy należy złożyć niżej wymienione dokumenty:

   

  • wniosek wizowy (wypełniony na stronie http://www.e-konsulat.gov.pl/), wydrukowany, podpisany i opatrzony przyklejoną fotografią,
    
  • ważny paszport,
    
  • dokument potwierdzający pozostawanie członkiem rodziny obywatela UE,
    
  • dokument potwierdzający fakt towarzyszenia obywatelowi UE lub dołączania do niego (np. pisemne oświadczenie obywatela UE).

   

  Odmowa wydania wizy

   

  Odmawia się wydania wizy, gdy:
   

  • wjazd osoby wnioskującej następuje w okresie obowiązywania wpisu dotyczącego tej osoby w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany

   lub
    
  • pobyt tej osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub zdrowia publicznego.

   

   

  Odmowa wydania wizy przez konsula następuje w drodze decyzji. Od decyzji o odmowie wydania wizy przysługuje odwołanie do Ministra Spraw Zagranicznych.

   

  Podstawa prawna:

   

  • ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1525 z późn. zm.)[1].
  • ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1990 z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. prawo konsularne (Dz. U.  poz. 1274 z późn. zm.).

   [1] Dana ustawa implementuje do krajowego porządku prawnego Dyrektywę nr 2004/38 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich (Dz. U. UE L z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

   

   


   

   

  VISA FOR A FAMILY MEMBER OF EU CITIZEN

   

  This procedure applies to citizens from third countries who travel to a Member State other than the Member State of whose nationality a family member - an EU citizen is or already stay in that country.


  The application for a visa is free of charge. Visa applicants are admitted to the consulate without prior registration.


  An EU citizen is a citizen of an EU Member State, a citizen of a Member State of the European Free Trade Association (EFTA) - a party of the Agreement on the European Economic Area (Norway, Iceland, Liechtenstein), a citizen of the Swiss Confederation.

   

   

  A family member of an EU citizen is:
   

  - a spouse,
   

  - a child under 21 or such a child of the spouse of an EU citizen,
   

  - a dependent direct relative in an ascending line or such a relative of the spouse of an EU citizen.

   

  Visa Requirements:
   

  - a completed and signed application form for a Schengen or national visa should be submitted by the applicant by hand (filled on http://www.e-konsulat.gov.pl/ );
   

  - one photograph of passport style and size [35 x 45 mm] 
   

  - a valid travel document;
   

  - documents confirming the identity of an EU citizen and the family relationship with the applicant (marriage certificate, birth certificate or other applicable certificates);
   

  - a proof of traveling to Poland with family member of an EU citizen together (i.e. a written statement issued by an EU citizen).

   

  Here you can find examples of fulfilled Schengen visa application and national visa application.

   

  Refusal to issue a visa:
   

  - The entry of the applicant takes place during the period of validity of the entry concerning the person on the list of foreigners whose stay on the territory of the Republic of Poland is undesirable or the stay of that person in the territory of the Republic of Poland may pose a threat to the defense or security of the state or to the protection of public security and public order or public health.

   

  Refusal is issued in form of decision by a consul. The Ministry of Foreign Affairs will review the appeal.

   

  Legal basis:
   

  - Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z dnia 11 sierpnia 2006 r. poz. 1525) 

  - Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2013 r. poz. 1650 z późn. zm.)

  - Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. prawo konsularne (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2015 r. poz. 1274).

   

   


   

   

  VÍZUM EJÁRÁSAZ EURÓPAI UNIÓ (EU) TAGÁLLAMOK ÁLLAMPOLÁRAINAK CSALÁDTÁJAI RÉSZÉRE 

   

  Az eljárás azokra a külföldi állampolgárokra vonatkozik, akik egy olyan, az Európai Unió másik tagállamába utaznak, amelynek valamelyik családtagjuk az állampolgára, vagy valamely családtagjuk már abban az országban tartózkodik.

   

  A vízumkérelem elbírálása díjmentes. Az ilyen vízumkérelem benyújtásához nem szükséges előzetes regisztráció konzulátusunkon.

   

  1. Az Európai Unió állampolgára az, aki az EU tagállamai valamelyikének állampolgára, aki az Európai Szabadkereskedelmi társulás (EFTA) tagállamai valamelyikének - az Európai Gazdasági Közösséggel szerződött állam (Norvégia, Izland, Liechtenstein) állampolgára, illetve aki a Svájci Konföderáció állampolgára.

   

  2. Az EU állampolgár családtagja:
   

  •       házastárs,
   

  •       az EU állampolgára, vagy a házastárs által eltartott gyermek 21 éves életkoráig,

   

  •       az EU állampolgára, vagy a házastárs által eltartott szülők.

   

  3. A vízum megszerzése érdekében az alábbi dokumentumokat kell benyújtani:
   

  •       vízumkérelem (kitöltve a http://www.e-konsulat.gov.pl/ internetes oldalon), kinyomtatva, aláírva és ellátva felragasztott fényképpel,
   

  •       érvényes útlevél,
   

  •       a 2. pontban megjelölt feltételt igazoló dokumentum,
   

  •       az EU állampolgár olyan dokumentuma, amely megerősíti, hogy az uniós polgár vele fog tartózkodni, vagy társul hozzá ( pl. az EU állampolgár  írásos nyilatkozata).
   

   4. A vízum kiadásának megtagadása
   

  Megtagadható a vízum kiadása, amennyiben:
   

  • a kérelmet benyújtó személy beutazása olyan személyre vonatkozik, akinek a Lengyel Köztársaság területén való tartózkodása a beutazás érvényességi ideje alatt nem kívánatos,

   vagy
    
  • a kérelmező személynek a Lengyel Köztársaság területén való tartózkodása fenyegetést jelenthet az állam védelmére, vagy biztonságára, illetve a közbiztonság és rend védelmére, illetve a közegészségügy védelmére.
    

  A vízum kiadásának megtagadását a konzul határozatban fogalmazza meg. A határozat megfellebbezésének elbírálására Lengyelország Külügyminisztere jogosult.

   

  5. Jogalapok:

   

  • az Európai Unió tagállamai állampolgárainak a Lengyel Köztársaság területére történő beutazásáról, tartózkodásáról és kiutazásáról szóló, 2006. július 16-án hozott törvény (Dz. U. z dnia 11 sierpnia 2006 r. poz. 1525)[1].
  • a külföldi állampolgárokról szóló, 2013. december 12-én hozott törvény (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2013 r. poz. 1650 z późn. zm.).
  • a konzuli ügyekről szóló, 2015. június 25-én hozott törvény (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2015 r. poz. 1274).

    


  [1] A törvény a nemzeti jogrendbe illeszkedően végrehajtja az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló, 2004. április 29-én hozott 2004/38 / EK Európai Parlament és Tanács irányelvét (Dz. U. UE L z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: