close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • INFORMACJE EKONOMICZNE

 • wersja PDF

   

  Wegry PL

   

   

   

                                                                                                                                       Budapeszt, 20 grudnia 2018 r.                                                          

   

   

  Biuletyn Ekonomiczny III kwartał 2018 r.

   

   

   

  Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej Węgier

  Wg węgierskiego urzędu statystycznego (KSH) dynamiczny rozwój węgierskiej gospodarki, trwający od ponad pięć lat, był kontynuowany w pierwszych trzech kwartałach 2018 r. W przedostatnim kwartale 2018 r., po wyeliminowaniu czynników sezonowych i kalendarzowych, wzrost PKB osiągnął poziom 5%. Wg danych surowych, szacunkowych wzrost w tym okresie wyniósł 4,8%, podczas gdy analitycy wskazywali dynamikę PKB maksymalnie na poziomie 4,3%.

  Po drugim szacunku KSH wg surowych danych wzrost gospodarczy w III kwartale zamiast opublikowanych wstępnie 4,8% wyniósł 4,9% r/r. Korekta szacunku była jeszcze wyższa w przypadku danych po wyeliminowaniu czynników sezonowych i kalendarzowych – z 5% do 5,2% r/r. Najświeższe dane oznaczają najszybszy wzrost co najmniej od 1996 roku. W pierwszych trzech kwartałach 2018 roku gospodarka węgierska wg danych surowych wzrosła o 4,8% r/r. Zmiana pierwszego szacunku, wynika głównie z lepszych wyników sektora usług rynkowych oraz znacznego wzrostu gałęzi przemysłu, które odznaczających się wyższą wartości dodaną.

  Od strony produkcyjnej wartość dodana rolnictwa była wyższa o 3,4% r/r, wydajność przemysłu wzrosła o 2,7%, przemysłu przetwórczego o 2,5% r/r. Z wyjątkiem produkcji maszyn i urządzeń maszynowych oraz pojazdów drogowych każda z liczących się gałęzi przemysłu rosła. Wartość dodana przemysłu budowlanego odbiła o 28% r/r, wszystkie jego gałęzie cechuje mocny wzrost.

  Wzrost PKB - dane surowe (%)  (analogiczny okres poprzedniego roku = 100)

   

  I kw.

  II kw.

  III kw.

  IV kw.

  I-II kw.

  I-III kw.

  I-IV kw.

  2015

  104,2

  103,3

  102,9

  103,7

  103,8

  103,5

  103,5

  2016

  101,4

  103,1

  102,6

  102

  102,3

  102,4

  102,3

  2017

  104,5

  103,5

  104,1

  104,5

  104

  104

  104,1

  2018

  104,5

  104,9

  104,9

   

  104,7

  104,7

   

  Źródło: KSH 

  Wzrost PKB - dane oczyszczone z czynników kalendarzowych i sezonowych (%) (analogiczny okres poprzedniego roku = 100)

   

  I kw.

  II kw.

  III kw.

  IV kw.

  I-II kw.

  I-III kw.

  I-IV kw.

  2015

  104,3

  103,2

  103

  103,4

  103,7

  103,5

  103,5

  2016

  101,5

  102,6

  102,4

  102,2

  102

  102,2

  102,2

  2017

  104,1

  104

  104,4

  105

  104

  104,2

  104,4

  2018

  104,8

  104,8

  105,2

   

  104,8

  104,9

   

  Źródło: KSH 

   

   

   

   

  Wzrost PKB - dane oczyszczone z czynników kalendarzowych i sezonowych (%)  (poprzedni kwartał = 100)

   

  I kw.

  II kw.

  III kw.

  IV kw.

  2015

  101,5

  100,2

  100,7

  101

  2016

  99,6

  101,3

  100,6

  100,8

  2017

  104,4

  101,4

  101,0

  101,3

  2018

  101,3

  101,1

  101,3

   

  Źródło: KSH 

   

  Struktura gospodarki narodowej Węgier pokazuje, że w dalszym ciągu największy udział w wartości dodanej ma przemysł, a następnie handel. Na koniec 2017r. łącznie stanowiły one 33,5 % wartości dodanej węgierskiej gospodarki.

  Dalej: świadczenia zdrowotne i socjalne 4,4%, działalność administracyjna i wspierająca usługi 3,9%, działalność finansowa i ubezpieczeniowa 3,6%, usługi noclegowe i gastronomia 1,9%, zaopatrzenie w energię elektryczną, w gaz 1,7%, inne usługi 1,5%, sztuka, rozrywka, rekreacja 1,4%, zaopatrzenie w wodę, gospodarka odpadami i ściekami, likwidacja zanieczyszczenia 1%, górnictwo, przemysł wydobywczy 0,2%.

  Wzrost wartości dodanej brutto (%)  (analogiczny kwartał roku poprzedniego = 100)

   

  2017

  2018

  III kw.

  IV kw.

  I kw.

  II kw.

  III kw.

  Rolnictwo

  93,8

  89,8

  100,6

  102,6

  103,4

  Przemysł, w tym:

  103,2

  102,2

  102,3

  103,8

  102,7

  - przemysł przetwórczy

  104,1

  102,8

  102,8

  104,3

  102,5

  Budownictwo

  115,6

  121,1

  120,1

  123,8

  127,5

  Usługi, w tym:

  104,8

  105

  105,2

  104,6

  103,8

  - handel, gastronomia, noclegi

  108,5

  109

  108,9

  108,2

  106,9

  - transport, magazynowanie

  104,6

  105,7

  107,4

  105,8

  103,7

  - IT, telekomunikacja

  112,8

  111,1

  110,2

  104,9

  105,1

  - działalność finansowa, ubezpieczeniowa

  104

  103,7

  102,4

  102,6

  102,5

  - nieruchomości

  101,7

  104,7

  104,2

  104,6

  104

  - działalność zawodowa, naukowa, techniczna

  112,9

  112,3

  107

  107

  106,4

  - administracja, edukacja, opieka zdrowotna

  97,6

  96,8

  100,2

  100,3

  100

  - sztuka, rekreacja, usługi inne

  104,4

  102,2

  108,1

  107,1

  104,9

  PKB razem

  104,1

  104,5

  104,5

  104,9

  104,9

  Źródło: KSH

   

  Sytuacja finansów publicznych i podstawowe wskaźniki polityki pieniężnej

  Dług budżetu państwa na dzień 31 października 2018 wynosi 28 887,57 mld HUF (ÁKK), natomiast skumulowany deficyt budżetu centralnego w okresie styczeń-listopad 2018 wynosi 1842,4 mld HUF, co stanowi 135% deficytu założonego w ustawie budżetowej na cały 2018 rok.

  Wskaźnik zadłużenia wg kryteriów z Maastricht na dzień 30 września 2018 wynosi 72,8% PKB.

  Rada Monetarna Węgierskiego Banku Narodowego (MNB) utrzymuje od ponad dwóch lat wysokość podstawowej stopy procentowej na poziomie 0,9%.

   

  Inflacja. Alkohol i wyroby tytoniowe zdrożały przeciętnie o 4,6%, w tym tytoń o 6,2% r/r. W porównaniu z poziomem sprzed roku koszty energii dla gospodarstw domowych wzrosły o 1,2%, w tym cena drewna na opał wzrosła o 8,3%, a gazu w butli o 11,6%.

   

  Sytuacja na rynku pracy

  Bezrobocie. Spośród ogółu bezrobotnych 41,1% poszukiwało pracy przez okres dłuższy niż rok, a przeciętny okres przebywania bez zatrudnienia wynosił 15,1 miesięcy.

   

   

  Liczba zatrudnionych w okresie VIII-X 2018 wyniosła 4.502 tys. osób i była wyższa o 57 tys. niż rok wcześniej. Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15-64 lat (4 397,7 tys.) wzrósł do 69,8% (o 1,1% r/r).

   

   

  W okresie styczeń-wrzesień 2018 roku - bez uwzględnienia osób zatrudnionych w ramach prac publicznych – średnie płace brutto wzrosły na poziomie gospodarki narodowej o 10,6% r/r i wyniosły 335 900 HUF, przy czym w sferze budżetowej były wyższe o 10,2% i osiągnęły 342 200 HUF.

   

   

  Obroty handlowe Węgier (globalne)

   

   

  W okresie styczeń-wrzesień 2018 roku wartość węgierskiego eksportu do Polski wyniosła 3253,3 mln EUR (wzrost wartości o 4,2% r/r), a importu z Polski 4228,3 mln EUR (wzrost wartości o 10,8% r/r), co oznacza, że - ujemne dla Węgier - saldo obrotów handlowych ukształtowało się na poziomie 974,9 mln EUR.

   

  Aktualne ratingi Węgier

  Fitch Ratings – BBB- perspektywa pozytywna (podniesienie ratingu nastąpiło 20 maja 2016 roku; poprawienie perspektywy nastąpiło 10 listopada 2017 roku; rating zalecany dla inwestycji),

  Standard&Poor’s – BBB- (A-3) perspektywa pozytywna (podniesienie ratingu nastąpiło 16 września 2016 roku, poprawienie perspektywy nastąpiło 25 sierpnia 2017 roku; rating zalecany do inwestycji),

  Moody’s – Baa3 perspektywa stabilna (podniesienie ratingu nastąpiło 4 listopada 2016, rating zalecany do inwestycji).

   

  Ważniejsze prognozy gospodarcze

  Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD): w następnych dwóch latach wzrost gospodarczy może się stopniowo obniżać, podczas gdy wzrost płac i poziom zatrudnienia nadal będą wspierać dynamikę gospodarki.

  OECD ostrzega, że w obecnych warunkach istnieje groźba przegrzania się gospodarki i w konsekwencji zajdzie konieczność stosowania bardziej restrykcyjnej polityki gospodarczej. OECD zmodyfikowała swą wcześniejszą prognozę wzrostu dla gospodarki węgierskiej na 2018 rok, podwyższając ją z 4,4% PKB do 4,6% PKB. W przyszłym roku wg ekonomistów organizacji dynamika spowolni do 3,9% PKB, w 2020 roku - do 3,3% PKB.

  Tak jak i w tym, tak i w przyszłym motorem dynamiki będzie przede wszystkim konsumpcja gospodarstw domowych, napędzana przez wzrost płac realnych oraz rekordowo wysokie zatrudnienie. Utrzymanie się wzrostu zapewniają wykorzystanie środków unijnych oraz przemysł budowlany. Według OECD bezrobocie będzie dalej spadać – z dotychczasowych 3,6% do 3,2% w 2019 roku.

  OECD podkreśla, że aktualnie zarówno polityka fiskalna, jak i monetarna mają charakter wspierający, w 2018 roku rząd zapowiedział redukcje podatków oraz zwiększenie wydatków, a także planowane jest podjęcie dalszych kroków w tym kierunku w 2019 roku. Równolegle z tym, bank centralny (MNB) utrzymuje bazową stopę procentową na niskim poziomie nawet przy inflacji przekraczającej 3%. Wszystkie te elementy prowadzić mogą do przegrzania gospodarki. Według ekspertów OECD polityka banku centralnego może się zmienić już w pierwszym kwartale 2019 roku, by bank mógł utrzymać w ryzach oczekiwania inflacyjne.

  OECD wskazuje także ryzyka dla węgierskiej gospodarki. W przypadku wyższego od oczekiwanego wzrostu płac wzrosnąć może też inflacja, co wymagałoby szybkiego zaostrzenia polityki monetarnej, co z kolei pogorszyłoby perspektywy wzrostowe. Węgry są też wciąż narażone na niebezpieczeństwa płynące z zawirowań na rynkach wschodzących, co psuje stabilność finansową kraju. Także ewentualny „nieuregulowany” Brexit mógłby oddziaływać na gospodarkę węgierską poprzez eksport oraz zaufanie biznesowe.

  Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR): w swojej jesiennej prognozie EBOiR podniósł swe prognozy wzrostu dla środkowo- i wschodnioeuropejskich gospodarek, w tym węgierskiej. Bank zapowiada dla Węgier na bieżący rok dynamikę wzrostu 4,3% PKB, na rok przyszły - 3,3% PKB.

  Oznacza to podniesienie prognozy – odpowiednio  o 0,5 pp. i 0,3 pp. – w  porównaniu do wiosennej prognozy. Według oceny banku dla gospodarki węgierskiej – w tym przede wszystkim dla perspektywy węgierskiego przemysłu samochodowego – największe ryzyko stanowią malejąca podaż siły roboczej oraz ewentualne zawirowania w globalnym handlu. Choć stopniowe ograniczanie programów prac publicznych prawdopodobnie przekieruje więcej siły roboczej na rynek pracy, to jednak konieczne byłoby podjęcie aktywniejszych działań skierowanych na to, by więcej osób niepełnosprawnych, starszych oraz Romów mogło podjąć pracę.

  Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW): w najnowszym wydaniu publikacji „World Economic Outlook” MFW poprawił prognozę wzrostu gospodarczego Węgier w 2018 r. z kwietniowych 3,8% do 4% PKB, a w przyszłym roku dynamika wzrostu gospodarki ma wynieść 3,3% PKB.

  MFW kalkuluje zatem, że dynamiczny wzrost w bieżącym roku w kolejnym nieco spowolni. Większość analityków bankowych i ekonomistów zakłada, że w 2018 roku wzrost przewyższy 4% - w tej kwestii MFW jest pesymistyczny, a spowolnienie w 2019 roku uważa za raczej pewne, z czym już pozostali się zgadzają. Według MFW prawdziwe spowolnienie nastąpi natomiast dopiero później - według prognozy długookresowej  w 2023 r. węgierska gospodarka będzie rosła w tempie 2,2%, co oznacza, że fundusz nadal zakłada na Węgrzech niski potencjalny wzrost PKB. Dla porównania: w 2023 roku Chorwacja ma mieć wzrost na poziomie 2,1% PKB, Polska - 2,8% PKB, a Rumunia - 3,1% PKB. Fundusz dla regionu europejskich gospodarek wschodzących prognozuje w 2023 roku średnią dynamikę PKB na poziomie 2,7 %, czyli o 0,5% wyższą niż dla Węgier.

  Inflacja w 2018 roku wyniesie według MFW 2,8%, a w przyszłym roku podskoczyć może do 3,3%. Na dłuższą metę natomiast tempo wzrostu cen oscylować ma w okolicach celu założonego przez bank centralny na poziomie 3%. Nadwyżka bilansu płatniczego może utrzymać się także w 2019 roku i MFW zakłada, że w 2023 roku wyniesie ona ok. 1% PKB, czyli sytuacja bilansu będzie korzystna.

   

   

  Prognoza MFW dla Węgier

   

  2018

  2019

  2023

   

  kwiecień

  październik

  kwiecień

  październik

   

  Wzrost PKB (%)

  3,8

  4

  3

  3,3

  2,2

  Inflacja

  (%)

  2,7

  2,8

  3,3

  3,3

  3

  Bilans płatniczy 

  (% PKB)

  2,5

  2,3

  2,4

  2,1

  1

  Bezrobocie (%)

  3,8

  3,9

  3,5

  3,5

  --

  Źródło: MFW

   

  Załącznik 1 – współpraca gospodarcza z Turcją

  Załącznik 2 – Przemysł spożywczy jako jeden z najbardziej obiecujących sektorów węgierskiej gospodarki

   

  Załącznik 1

  Współpraca gospodarcza z Turcją

  Turcja należy do najbardziej znaczących partnerów handlowych Węgier. Możliwości współpracy gospodarczej węgiersko-tureckiej są jeszcze niewykorzystane w licznych dziedzinach tj. rolnictwo, energetyka, gospodarka wodna (stołeczne zakłady wody – Fővárosi Vízművek – zainteresowane są budową biologicznej oczyszczalni w Istambule i w naprawie wydajności systemu wodnego Ankary), oczyszczanie ścieków czy ochrona przeciwpowodziowa.

  W marcu 2017 roku Budapeszt prosił o wsparcie Ankary w staraniach MVM oraz MOL czynionych w kierunku ich obecności w Turcji – MVM ma uczestniczyć w rozwoju tureckiej infrastruktury energii elektrycznej, także MOL prowadzi negocjacje o wprowadzeniu swych produktów na rynek turecki. Zawarto też wówczas porozumienie z Eximbankiem o zapewnieniu transzy kredytowej na 255 mln EUR na finansowanie turecko-węgierskiej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami.

  W Turcji funkcjonuje już kilka węgierskich firm, większość tych przedsiębiorstw funkcjonuje w sektorze informatycznym, niektóre firmy współpracują w ramach tureckich inwestycji w przemyśle mleczarskim i drukarskim czy w programach oczyszczania ścieków.

  Na Węgrzech działa ok. 600 tureckich firm, zatrudniających kilka tysięcy pracowników.

  Zanotować też należy współpracę turystyczną - obroty turystyczne obu krajów są ożywiane przez nowe połączenia  lotnicze, tureckie inwestycje w branży hotelarskiej i mieszkaniowej na Węgrzech. Rządy podjęły także współpracę w dziedzinie odnowy pomników kultury tureckiej na Węgrzech np. mauzoleum Gül Baby na Wzgórzu Róż w Budapeszcie, planowana jest również wspólna odnowa tureckiej Łaźni Królewskiej (Király Fürdő).

  Wartość skumulowana bezpośrednich inwestycji zagranicznych (FDI)

  Turcja– Węgry (w mln EUR)

  rok

  FDI rezydentów Węgier w Turcji

  FDI rezydentów Tucji na Węgrzech

  2010

  114,5

  -13,7

  2011

  61,4

  5,4

  2012

  79,5

  9,9

  2013

  66,5

  19,3

  2014

  60,3

  18,4

  2015

  53,3

  16,3

  2016

  25,6

  27,3

  2017

  19,4

  32,3

  Źródło: MNB

  Bilans przepływów bezpośrednich inwestycji zagranicznych (FDI)

  Turcja– Węgry (w mln EUR)

  rok

  FDI rezydentów Węgier w Turcji

  FDI rezydentów Tucji na Węgrzech

  2010

  5,7

  3,7

  2011

  -13,6

  17

  2012

  -34,1

  6,2

  2013

  3,5

  12,5

  2014

  -9,1

  -3,7

  2015

  1,3

  -1,6

  2016

  -21,3

  10,4

  2017

  -1,5

  9,2

  Źródło: MNB

  Źródło: KSH

   

   Źródło: KSH

   

  Umowy międzynarodowe zawarte po przemianach ustrojowych:

  • Ustawa XXX. z 2015 roku o ogłoszeniu Konwencji o bezpieczeństwie socjalnym zawartej pomiędzy Rządami Węgier i Republiki Tureckiej;
  • Ustawa IV. z 2014 roku o ogłoszeniu Porozumienia o Współpracy ws. Bezpieczeństwa pomiędzy Rządami Węgier i Republiki Tureckiej;
  • Ustawa CCXI. z 2013 roku o ogłoszeniu Konwencji o funkcjonowaniu, działalności oraz otwarciu instytutów kultury zawartej pomiędzy Rządami Węgier i Republiki Tureckiej;
  • Ustawa CCX. z 2013 roku o ogłoszeniu Porozumienia zawartego pomiędzy Rządami Węgier i Republiki Tureckiej o bezwizowym poruszaniu się ich obywateli posługujących się paszportami dyplomatycznymi, służbowymi i specjalnymi;
  • Ustawa CV. z 2009 roku o ogłoszeniu Porozumienia zawartego pomiędzy Republiką Węgier, Austrii, Bułgarii i Turcji w przedmiocie Projektu Nabucco;
  • Ustawa XXVII. z 1999 roku o ogłoszeniu Porozumienia podpisanego w Ankarze 14 stycznia 1992 roku przez Republiką Węgierską i Republikę Turecką o wzajemnym wspieraniu i ochronie inwestycji;
  • Ustawa XX. z 1998 roku o ogłoszeniu Porozumienia ws. Wolnego Handlu zawartego pomiędzy Republiką Węgierską i Republiką Turecką;
  • Ustawa CI. z 1996 roku o ogłoszeniu Konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania w przypadku podatków dochodowych, podpisanej 10 marca 1993 roku, zawartej pomiędzy Republiką Węgierską i Republiką Turecką;
  • Ustawa LVII. Z 1992 roku o ogłoszeniu umowy o pomocy prawnej ws. cywilnych i handlowych, podpisanej 6 czerwca 1988 roku zawartej pomiędzy Republiką Węgierską i Republiką Turecką.

  Rozporządzenia rządowe:

  • 85/2015 (9. IV.) Rozporządzenie rządowe o ogłoszeniu umowy o współpracy i przyjaźni pomiędzy Węgrami i Republiką Turcji;
  • 444/2013 (28.XI.) Rozporządzenie rządowe o ogłoszeniu porozumienia o współpracy w dziedzinie nauk medycznych i spraw zdrowia;
  • 255/2005 (6.XII.) Rozporządzenie rządowe o ogłoszeniu porozumienia o współpracy gospodarczej pomiędzy Rządami Republiki Węgierskiej oraz Republiki Turcji;
  • 229/2003 (24.VII.) Rozporządzenie rządowe o ogłoszeniu Konwencji w dziedzinie ochrony przed katastrofami cywilizacyjnymi i kataklizmami, podpisanej w Ankarze 16 października 1996 roku, zawartej pomiędzy Rządami Republiki Węgierskiej oraz Republiki Turcji;
  • 214/2001 (15.XI) Rozporządzenie rządowe o zatwierdzeniu i ogłoszeniu Konwencji o współpracy w dziedzinie weterynaryjnej, zawartej pomiędzy Rządami Republiki Węgierskiej oraz Republiki Turcji.

   

   

   

  Załącznik 2

   

  Przemysł spożywczy jako jeden z najbardziej obiecujących sektorów węgierskiej gospodarki

  Węgierski przemysł spożywczy stale się rozwija w ostatnich latach - o czym świadczą dane statystyczne i rosnąca liczba inwestycji w tym sektorze. Węgierski przemysł spożywczy musiał zmierzyć się z różnymi wyzwaniami w ostatnich dziesięcioleciach. Zmiana reżimu, otwarcie rynku po przystąpieniu do UE i światowy kryzys gospodarczy stworzyły poważne przeszkody dla stabilnego rozwoju sektora. Należy jednak zauważyć, że nawet mimo światowego kryzysu gospodarczego, węgierski rynek spożywczy pozostał stabilny i Węgry nadal pozostają eksporterem żywności netto. Od 2010 r. produkcja sektora stale rośnie. W 2017 roku wartość produkcji wzrosła o 4,8 % r/r, osiągnęła poziom 3000 mld HUF (9,3 mld euro), co stanowi 10 % całkowitej produkcji w sektorze przemysłowym.

  Źródło: KSH

  Wraz z rosnącą konsumpcją krajową, napędzaną wyższymi płacami realnymi, wzrost produkcji opierał się również na eksporcie, którego wartość wzrastała w ciągu ostatnich dziesięciu lat pomimo kryzysu. Udział eksportu w ogólnej wartości produkcji osiągnął poziom 40 % w 2017 roku. Kategoria żywność, napoje i wyroby tytoniowe odgrywa kluczową rolę w handlu zagranicznym Węgier. Udział tej kategorii w całkowitej wielkości eksportu towarów wynosi więcej niż 7 %, a ta grupa produktów stanowiła 29 % (z 2,351 miliarda euro) nadwyżki handlowej. Głównymi pozycjami, które poprawiły saldo, były zboża i produkty zbożowe, mięso i produkty mięsne oraz pasza dla zwierząt (te grupy produktów odnotowały nadwyżki handlowe w wysokości odpowiednio 1311 mln euro, 513 mln euro i 402 mln euro).

  W okresie styczeń-lipiec 2018 r. największy wzrost pod względem wartości eksportu odnotowano w odniesieniu do produktów mięsnych ogółem (+ 52 mln euro), a w szczególności do wywozu mięsa drobiowego. Ponadto inne grupy produktów o silnym wzroście wartości eksportu (wynoszącym 30-40 mln euro) to pasza dla zwierząt.

  W 2017 r. co piąta działalność gospodarcza zarejestrowana jako przedsiębiorstwo przemysłu wytwórczego, działała w branży spożywczej (łącznie 14135 przedsiębiorstw). Większość z nich (58 %) to producenci żywności, a ich liczba stale rośnie w ostatnich latach.

  W przemyśle spożywczym najliczniejsze (21%) są firmy zajmujące się produkcją pieczywa i makaronu, a następnie: producenci owoców i warzyw, produkty mięsne, produkty mleczne i inne produkty spożywcze (8-9 %). W 2017 roku zarejestrowano 6000 firm produkujących napoje; ich liczba nieznacznie jednak spadła od 2015 roku.

  Liczba osób zatrudnionych w przemyśle spożywczym wyniosła w zeszłym roku 145 900, co stanowiło 15 % całkowitej liczby osób zatrudnionych w sektorze produkcyjnym. Tak więc przemysł spożywczy jest drugim największym pracodawcą wśród podsektorów produkcji.

  Wyniki węgierskiego przemysłu spożywczego są dobre w porównaniu z innymi krajami UE, a tempo wzrostu produkcji ostatnio znacznie przekroczyło średnią UE28. Według danych Eurostatu, w IV kwartale 2017 r. wielkość produkcji w węgierskim przemyśle spożywczym wzrosła o 23% w porównaniu z 2010 r. (średnia w państwach członkowskich UE - 5,6%). Wyniki tego sektora również są obiecujące w tym roku: w II kwartale 2018 r. wzrost produkcji o 7,1% w stosunku do 2015 r. i również znacznie przewyższyły średnią UE.

  Przemysł spożywczy został określony jako obszar priorytetowy w węgierskim planie reindustrializacji - „Plan Irinyi”. Głównym celem strategii przemysłu spożywczego przedstawionej w Planie jest zwiększenie produkcji, zwiększenie konkurencyjności i wzmocnienie pozycji rynkowej. W tym celu przedsiębiorstwa działające w sektorze otrzymały znaczące wsparcie w ostatnich latach. W ramach Programu Operacyjnego Rozwój Gospodarczy i Innowacje, MŚP z branży spożywczej otrzymały od 2015 r. dotacje w wysokości ok. 36 mld HUF. Duże firmy, które nie kwalifikują się do skorzystania ze wsparcia unijnego, otrzymały dotacje w ramach Programu Wsparcia Inwestycji Dużych Przedsiębiorstw, który ma pomóc beneficjentom w utrzymaniu i zwiększeniu ich konkurencyjności.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: